KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Programové prohlášení vlády 17. 1. 2007

29/01/07

Zdroj: MZe

 

 

 

I.                    PREAMBULE

 

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2. a 3. června 2006, koaliční vláda přebírá plnou odpovědnost za správu věcí veřejných v České republice, přičemž bude ctít zásady parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země i potřebám jejích obyvatel.

 

Vláda bude Českou republiku spravovat s důrazem na zachování otevřené občanské společnosti oddané hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech právního státu, tržní ekonomiky, sociální a ekologické odpovědnosti.

 

Vláda se plně hlásí k tradicím české státnosti a k integraci České republiky do bezpečnostních a nadnárodních politických struktur, jakými jsou Severoatlantická aliance a Evropská unie, které garantují bezpečnost země, aktivní zapojení do mezinárodních vztahů i zvyšování životní úrovně občanů. Dokončí proces sbližování právního řádu České republiky s legislativou Evropské unie a bude klást důraz na efektivní využívání všech prostředků z evropských fondů.

 

Vláda položí základy moderního, vstřícného a efektivního státu, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé a snadno dostupné služby a který bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná, a naopak nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

 

Vláda naváže na dosavadní dohody politických stran o nutné reformě důchodového systému a v jejich duchu rozpracuje do legislativní podoby hlavní parametry důchodové reformy s cílem zajistit dlouhodobou finanční stabilitu důchodového systému a posílit vazby mezigenerační solidarity.

 

Vláda považuje neúměrně vzrůstající státní zadlužení za alarmující, zároveň však odmítá dluhy veřejných rozpočtů skrývat pomocí různých účetních triků. Budeme poskytovat realistické a pravdivé údaje o státním hospodaření a stabilitě měny a předložíme průhledný a transparentní návrh státního rozpočtu, který bude z těchto nezkreslených údajů vycházet a nebude žádné ukazatele nadhodnocovat. Současně vláda předloží střednědobý fiskální výhled, který bude respektovat principy fiskálního cílení a bude v souladu s mezinárodními závazky České republiky.

 

Za jeden ze svých klíčových cílů si vláda klade boj s korupcí, a to i v jejích náznacích a na všech úrovních státní správy a samosprávy. Vláda plně dohlédne na důsledné vyšetření všech případů a podezření z korupce z nedávné minulosti a zasadí se o vytvoření takového společenského prostředí, které bude ke korupčnímu chování nulově tolerantní.

 

Vláda se zaměří na řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních problémů naší země, jako jsou nezaměstnanost, neúměrné daňové zatížení, hluboký deficit veřejných financí, narůstající státní dluh a vysoká míra korupce i regulace, a chce při jejich řešení spolupracovat se všemi členy Poslanecké sněmovny. Vláda bude naplňovat politickou vizi, která si klade za cíl položit dlouhodobé základy pro stabilní a produktivní správu věcí veřejných v naší zemi.

 

 

II.                  Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy

 

Vláda si uvědomuje závažnost prohlubování veřejného dluhu a schodku deficitu státního rozpočtu pro fungování státu i české ekonomiky. Proto se zavazuje, že sníží schodek veřejných financí v jednotlivých letech na následující úroveň: v roce 2008 na úroveň 3,0 % HDP, v roce 2009 na 2,6 % HDP a v roce 2010 na 2,3 % HDP.

 

K maximálním výším deficitů bude podle předpokládaného růstu HDP stanovena maximální nominální výše výdajů. Platí následující zásada: V případě vyššího reálného růstu HDP je nepřekročitelným indikátorem výše výdajů, v případě nižšího růstu HDP je nepřekročitelným indikátorem výše deficitu.

 

Vláda uvalí moratorium na přijímání zákonů zvyšujících mandatorní výdaje. Stávající mandatorní výdaje budou přehodnoceny tak, aby jejich podíl na státním rozpočtu klesl do roku 2010 pod 50 %. Odstraněna budou automatická valorizační schémata, kromě důchodů, kde vláda zachová indexaci s cílem nepřipustit pokles reálné hodnoty penzí.

 

Vláda sníží počet zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně a bude vycházet ze základny k 31. 12. 2006. Snížení bude uskutečněno nejen na úrovni regionálních dekoncentrátů, ale především v centrálních orgánech státní správy.

 

Zapojování příjmů z privatizace do výdajů státu a státních fondů skončí nejpozději rozpočtem na rok 2009.

 

Vláda přijme transparentní a korupční prostředí omezující pravidla pro dotační tituly státního rozpočtu vůči rozpočtům obcí, občanských sdružení a dalších fyzických a právnických osob v rámci druhého čtení zákona o státním rozpočtu s cílem zprůhlednit a omezit praxi tzv. porcování medvěda.

 

Daňová soustava v České republice je složitá a nepřehledná. Proto je vláda připravena k realizaci hluboké daňové reformy, která nikomu nezvýší daňovou zátěž, naopak ji sníží všem daňovým poplatníkům, nikoliv pouze vybraným skupinám.

 

Výdaje na daňovou správu patří k nejvyšším v Evropě, stejně tak jako výdaje poplatníků na splnění daňové povinnosti. Proto vláda zjednoduší a racionalizuje správu daní a pojistného s cílem snížit počet míst pro jejich výběr, zamezit daňovým únikům a zvýšit motivaci k placení daní, tedy k daňovým výnosům.

 

Složená daňová kvóta klesne do roku 2009 pod 34 % HDP. Vláda zavede jednotnou sazbu daně z příjmu u fyzických i právnických osob ve výši 17 až 19 %, zvýhodní rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Provede důkladný audit všech výjimek a odečitatelných položek u daně z příjmů fyzických i právnických osob s cílem ověřit potřebnost jejich dalšího trvání. Počet výjimek a odečitatelných položek bude významně snížen.

 

Vláda zachová systém dvou sazeb DPH. Základní sazba DPH bude ve výši 17 až 19 %. Do snížené sazby DPH, jejíž výše bude stanovena dodatečně, budou zahrnuty kromě stávajících titulů i dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka a palivové dříví a technologická zařízení pro lokální výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Současně se snížením základní sazby DPH bude stanovena snížená sazba tak, aby byla únosná i pro sociálně slabé skupiny obyvatel.

 

Vláda navrhne zrušení daně z dividend, kapitálových výnosů, dědické, darovací s výjimkou III. skupiny, z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí ze zemědělské půdy, přičemž obcím bude kompenzován výpadek daňových příjmů v zákoně o rozpočtovém určení daní.


Vláda zjednoduší systém odepisování, zejména u malých organizací, a podpoří investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií.

 

Do poloviny roku 2007 vláda v široké odborné a politické diskusi projedná a schválí tzv. Národní plán zavedení eura.

 

Od 1. 1. 2008 vláda zavede v souladu s požadavky Evropské unie a závazkem České republiky výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu s cílem omezovat energetickou náročnost ekonomiky a povzbudit zaměstnanost snížením vedlejších nákladů práce.

 

Ekologická daňová reforma nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže. V souvislosti se zvýšením spotřební daně na energie se sníží platby sociálního pojištění. V první fázi reformy dojde k zavedení minimálních sazeb spotřebních daní dle směrnice. Cílem druhé fáze reformy od roku 2010 bude vytvoření emisní daně z CO2, která vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně bude stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. Indikativní cíl výnosu z ekologické daňové reformy po roce 2010 bude 0,5 až 1 % HDP.

 

Vláda považuje snižování byrokratické administrativní zátěže, podporu podnikání, snížení daňové kvóty a zavedení transparentního systému správy a výběru daní za klíčové kroky vedoucí z dlouhodobého hlediska ke zvyšování hospodářského růstu, zvyšování daňového výnosu a ke snižování nezaměstnanosti.

 

 

III.                Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce

 

Podnikání je zdrojem bohatství společnosti. Proto je úkolem státu vytvářet vhodné, jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání.

 

Vláda zásadním způsobem sníží administrativní zátěž podnikání s využitím prověrky všech příslušných norem, dokončí projekt centrálních registračních míst a zavede editační povinnosti daňové správy.

 

Vláda s cílem motivovat podnikatelské prostředí k většímu zaměstnávání občanů navrhne zrušit povinnost zavedení registračních pokladen a minimální daň pro OSVČ a zváží možnost jednorázových jednoletých daňových prázdnin pro živnostníky (OSVČ). Sníží vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění OSVČ na původních 35 %. V podnicích do 50 zaměstnanců bude placení nemocenské zaměstnavateli dobrovolné.

 

Vláda se zavazuje zachovat sociální dialog a potřebné reformy a změny provádět s ohledem na zachování sociálního smíru.


Ve spolupráci se sociálními partnery vláda navrhne novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu ve vztazích zaměstnanec-zaměstnavatel a prohloubit princip "co není zakázáno, je povoleno".


Vláda zavede systém "superhrubé" mzdy. Za hrubou mzdu bude považována současná hrubá mzda plus odvody na zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem.

 

Součástí každé nové nebo novelizované právní normy bude analýza dopadů na podnikatelské prostředí. Vláda přehodnotí národní programy podpory malého a středního podnikání v souvislosti s náběhem nového operačního programu.

 

Investiční pobídky se stanou nástrojem regionální politiky, především ve strukturálně postižených oblastech, v zájmu zvýšení podílu moderních technologií. Důraz bude kladen na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele a na podporu revitalizace starých průmyslových objektů (brownfields).

 

V oblasti regionální politiky vláda programově podpoří strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony. V rámci vyváženého rozvoje bude napomáhat rozvoji měst a městských aglomerací odstraňováním některých omezujících bariér, u venkova bude usilovat o jeho vyvážený rozvoj a zlepšení kvality života, zejména o zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb. Dále bude rozvíjet přeshraniční spolupráci regionů.

 

Vláda připraví a pokud možno i zrealizuje privatizaci ČSA, Letiště Praha a České pošty. Posoudí částečnou privatizaci Českých drah. Bude rozhodnuto o optimálním zapojení hodnoty ČEZ do důchodové reformy.

 

Vláda uskuteční zásadní revizi platné legislativy a pravomocí regulačních úřadů v zájmu zvýšení konkurenčního prostředí v síťových odvětvích a provede audit systému podpory výzkumu a vývoje.

IV.               Reforma důchodů a sociálního systému

 

 V posledních letech došlo k neuvěřitelnému nárůstu sociálních výdajů. Od roku 1999 se zvýšily o více než 70 % a v roce 2007 budou proti roku 2006 vyšší o 70 mld. Kč. Tuto explozi sociálních výdajů je nezbytné zastavit. Sociální systém musí pracovat ve prospěch těch skutečně sociálně potřebných a vést k přirozenému požadavku, že pracovat se musí vyplatit. Systém sociálních dávek musí mít vyšší adresnost, účinnost a transparentnost.

 

Mandatorní sociální výdaje se budou vyvíjet tak, aby schodky veřejných financí dosáhly v roce 2008 3,0 % HDP, v roce 2009 2,6 % HDP a v roce 2010 2,3 % HDP a celkové mandatorní výdaje byly v roce 2010 nižší než 50 % státního rozpočtu.

 

Vláda proto prosadí spravedlivou změnu podmínek poskytování sociálního příplatku, včetně zvýšení jeho adresnosti. Navrhne snížení výše a přehodnotí poskytování dalších dávek s cílem zvýšení jejich transparentnosti a adresnosti.

 

Vláda navrhne zavedení vícerychlostní flexibilní rodičovské a mateřské dovolené s degresivní platbou v průběhu let a s omezením do tří let věku dítěte, včetně podpory rozvoje služeb pro rodiny a péče o děti do tří let.

 

Vláda zavede jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která bude směřována k těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni. Vyhodnotí systém ochrany před hmotnou nouzí a vazbu výplaty finančních částek ze sociálního systému na povinnost rekvalifikace, veřejně prospěšných prací a účasti v projektech dalšího vzdělávání. Vláda odstraní demotivaci k výdělku způsobenou skokovými hranicemi pro příjem sociálních dávek. Čistá mezní míra zdanění bude maximálně lineární.

 

Vláda navrhne odložení účinnosti schváleného systému sociálního úrazového pojištění o jeden rok a vytvoření nového systému bez zatížení státního rozpočtu.

 

Hlavní prioritou bude zahájení důchodové reformy, která bude vycházet ze široké shody demokratických politických sil a zajistí dlouhodobou finanční stabilitu celého důchodového systému. Změny v důchodovém systému budou postaveny na zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti a podpory rodin s dětmi.

 

První etapu důchodové reformy budou tvořit parametrické změny průběžného systému, včetně pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let, prodloužení minimální délky doby pojištění na 35 let, zavedení maximálního vyměřovacího základu (stropů) pro pojistné, zavedení pásma pružného věku pro odchod do důchodu a dalších úprav ve smyslu předběžné dohody ze začátku roku 2006.

 

Druhá etapa důchodové reformy bude spočívat v oddělení majetku akcionářů a klientů u systému dobrovolného důchodového připojištění, včetně možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány včetně garantovaných. Dále ve zvýšení motivace k vyšším příspěvkům, ve vyšší participaci zaměstnavatelů, v podpoře čerpání doživotních penzí z připojištění, ve vytvoření rezervního důchodového fondu a ve zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro financování důchodového pojištění. V souvislosti s ekologickou daňovou reformou bude vyřešeno její propojení s financováním důchodů a dojde k snížení sazby pojistného v rozsahu výnosu ekologických daní. Minimální příjmy důchodců ve výši životního minima budou garantovány.

 

Třetí etapu důchodové reformy bude tvořit případné vytvoření dalšího dobrovolného spořicího pilíře důchodového systému, založeného na možnosti opt-out.

 

Vláda změní systém nemocenské, když zavede třídenní karenční lhůty, sníží procentní sazby pro výši náhrady mzdy a nemocenských dávek, zavede redukci denního vyměřovacího základu do první redukční hranice a firmám do 50 zaměstnanců nabídne možnost volby systému nemocenské.

 

 

V.                 Reforma zdravotnictví

 

Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému zdravotního zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním pojištění, za jednu ze svých základních programových priorit. Cílem vlády je zajistit dostupnou a kvalitní péči pro občany na principu skutečné solidarity v rámci mantinelů ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči, možností veřejného zdravotního pojištění a ekonomické úrovně země.

 

Za tímto účelem bude vláda podle vzoru přípravy důchodové reformy iniciovat veřejnou diskusi o transformaci českého zdravotnictví a vznik expertní komise řízené nezávislým koordinátorem (obdoba Bezděkovy komise), která připraví strategický plán zásadní transformace českého zdravotnictví a přispěje k dosažení politického konsenzu při jeho prosazení.

 

Do té doby však vláda navrhne nezbytné institucionální a legislativní změny na základě následujících principů:

 

          Zachování solidárního financování zdravotnictví

 

Zásadním pilířem bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven. Vláda bude řešit financování péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. Zdravotnictví bude považováno za jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU. Vláda navrhne možnost nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách.

 

          Posílení postavení pacienta ve zdravotním systému na principu skutečné solidarity zdravých s nemocnými

 

Občané budou mít přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádějí a kolik a na co z pojištění čerpají, prostřednictvím osobních zdravotních účtů. Budou definovány nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro každého občana.

 

Vláda podpoří motivaci občanů k zodpovědnému využívání zdravotní péče – mj. zavedením regulačních poplatků za recept, za den hospitalizace, za návštěvu pohotovosti nebo ambulantního specialisty. Současně bude stanoven maximální roční limit finanční spoluúčasti občanů a zohledněn dopad na sociálně slabé skupiny obyvatelstva. Občané budou pomocí bonusů motivováni ke zdravému životnímu stylu.

 

          Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů

 

Vláda prosadí rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu – navrhne nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích novým, v prostředí EU standardním, zákonem o neziskových organizacích.

 

Vláda zvýší podporu medicínského pre- i postgraduálního vzdělávání, vědy a výzkumu, zprůhlední jednotlivé finanční toky. Vzniknou univerzitní nemocnice a univerzitní výzkumná centra – dojde k odstranění dvojkolejnosti řízení a k zavedení transparentního vícezdrojového financování (za zdravotní péči, výuku a výzkum).

 

          Provedení transformace zdravotních pojišťoven a rozsahu zdravotního pojištění

 

Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu – akciové společnosti – s odpovědností i motivací k hospodárnému chování, při vymezení jasných pravomocí a odpovědnosti managementu, s větší transparentností účetnictví a s dodatečnými omezeními určenými zákonem na obdobné bázi, jako jsou regulovány fondy důchodového připojištění.

 

Vláda vytvoří nezávislého regulátora a účinný dohled nad finančním zdravím, fungováním zdravotních pojišťoven, dodržováním zdravotního pojistného plánu a zajištěním dostupnosti zdravotní péče.

 

Bude definováno jasné vymezení nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o biomedicíně.

 

Vláda umožní výběr i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a bude uskutečněna příprava na případné zavedení zdravotního spoření s podporou státu.

 

Bude legalizována možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění.

 

V zájmu vytvoření podmínek zamezujících zneužívání budou v budoucnu informačně propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění.

 

          Zavedení transparentní a efektivní úhrady léků a zdravotnických prostředků

 

Vláda navrhne zákon, který zajistí efektivní a transparentní proces stanovování maximálních cen a úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

          Podpora zdraví a další role státu a samospráv ve zdravotnictví

 

Vláda zavede jednotný způsob financování zdravotnické záchranné služby a zákonem bude upřesněna její role v integrovaném záchranném systému ČR.

 

Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležité součásti zdravotní péče v plně hrazené části systému. Současně bude kladen důraz na snížení spotřeby legálních návykových látek (tabák, alkohol) a na podporu zdravého životního stylu.

 

Prioritou pro vládu budou legislativní změny naplňující výše uvedené principy.

 

 

 

VI.               Doprava


Vláda předloží návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který omezí jízdy vozidel nad 7,5 tuny celoročně v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne, v neděli odpoledne a během státních svátků. Přesná doba trvání omezení během jednotlivých dnů bude určena na základě výsledků činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců koaličních stran, Ministerstva dopravy, Policie ČR, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, dopravců a odborné veřejnosti, která formuluje svá doporučení. Zároveň bude přehodnocen systém vydávání výjimek ze zákazu jízdy podle § 43 odst. 5 tak, aby byl zachován efekt omezení jízdy požadovaný zákonem.


Vláda navrhne novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která odstraní hlavní nedostatky stávajícího systému dohledu nad stanicemi technické kontroly a emisního měření vozidel.


Bude vypracován program podpory kombinované dopravy a program výstavby veřejných logistických center s veřejnou podporou.

 

Vláda urychlí přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, projedná jejich napojení na evropskou železniční síť a zajistí efektivní propojení se stávající železniční sítí ČR pro využití VRT v dálkové vnitrostátní dopravě.

 

Postupně budou vyrovnávány regulační podmínky pro působení jednotlivých dopravních odvětví, a to při respektování potřeb rozvoje dopravního podnikání a konkurence na dopravním trhu. Výše úhrady za železniční dopravní cestu bude postupně snižována podle možností rozpočtových omezení.

 

Bude uplatněna koncepce elektronického mýta na základě kombinace mikrovlnné a satelitní technologie. Vláda zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny, zpoplatní všechny silnice spravované státem a povede jednání s kraji s cílem rozšířit zpoplatnění také na jimi spravovanou síť silnic II., případně i III. třídy při logickém zohlednění sociálních a ekonomických podmínek. Sazby mýtného budou diferencovány podle emisních parametrů vozidla v maximální míře, jakou umožňuje legislativa EU.


Za základní priority výstavby dopravní infrastruktury vláda pokládá potřebu propojení ČR s evropskou dopravní sítí, podporu rozvoje podnikání a dopravní obslužnosti v ČR a minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí.

 

Vláda vypracuje harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, určí priority jednotlivých staveb podle jejich dopravního a ekonomického přínosu a vlivu na životní prostředí a na základě těchto podmínek zajistí potřebné rozložení investic do všech druhů dopravy (železniční, silniční, letecká a vodní) s upřednostněním budování silničních obchvatů obcí před stavbou nových úseků dálnic a rychlostních silnic. Přednostně budou realizovány stavby rozestavěné při maximální snaze všech stran o možné kompromisy v otázkách životního prostředí.

 

Vláda bude usilovat o maximální využití evropských fondů podporou všestranné připravenosti dopravních projektů a zajištěním potřebného národního spolufinancování. Účelně budou kombinovány prostředky EU, zdroje veřejného sektoru (rozpočtové prostředky, mýtné, spotřební daň atd.), financování formou úvěrů a dluhopisů v mezích daných rozpočtovou politikou a soukromé zdroje. Vláda vypracuje specifickou právní úpravu pro umožnění rozvoje veřejně-soukromých partnerství (PPP) v dopravě.

 

Posíleny budou finanční zdroje pro podporu obnovy vozidlového parku veřejné dopravy, zejména dopravy kolejové. Podpora bude minimálně ve stejné výši, jaká byla schválena ve vládním dokumentu Dopravní politika ČR 2005-2013, a v souladu s připravovaným zákonem o veřejné dopravě. Tento dotační program bude přístupný všem dopravcům za rovných podmínek. Podmínky podpory budou zvýhodňovat pořizování vozidel s nízkými emisemi a vozidel elektrické trakce. Vláda bude hledat prostředky pro navýšení rozpočtu programu obnovy vozidlového parku veřejné dopravy v rámci státního rozpočtu na rok 2007.

 

Vláda přizpůsobí záměry zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě vývoji plavebních parametrů navazující vodní cesty v Německu a bude respektovat požadavky na ochranu přírody, k níž je ČR vázána legislativou Evropské unie.

 

Bude dokončena transformace Českých drah vytvořením holdingové struktury společností specializovaných na jednotlivé segmenty, zejména na nákladní a osobní dopravu, s možností vstupu strategických partnerů do těchto společností. Výstavba a údržba železniční infrastruktury a tvorba jízdního řádu budou soustředěny ve Správě železniční dopravní cesty. Budou zajištěny podmínky pro rovné konkurenční prostředí na železnici.

 

Letiště Praha bude transformováno na akciovou společnost s možností vstupu strategického partnera. Vláda stabilizuje České aerolinie a připraví podmínky pro prodej zbývajícího státního podílu.

 

Vláda předloží návrh zákona o veřejné dopravě, který zajistí provázanost dopravy na celostátní, krajské a místní úrovni, odstraní současné legislativní rozdíly mezi autobusovou a železniční dopravou, posílí pravomoci objednavatele dopravních výkonů ve veřejném zájmu a legislativně upraví postavení koordinátorů integrovaných dopravních systémů. Účinnou podporou veřejné dopravy zajistí její konkurenceschopnost vůči dopravě individuální.


Vláda bude usilovat o další zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Po prvním roce fungování nového zákona o provozu na pozemních komunikacích jeho účinky zhodnotí a na jeho základě předloží případnou novelu, konzultovanou se všemi politickými stranami v Poslanecké sněmovně i s odbornou veřejností. Bez ohledu na tento postup vláda okamžitě připraví "technickou novelu" tohoto zákona, která odstraní zjevné dílčí nedostatky, jež ukázala dosavadní praxe. Dále vláda zlepší vymahatelnost jednotlivých ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

 

Vláda se zaměří na úspěšné završení kandidatury na umístění dozorčího úřadu Galileo do České republiky a zhodnotí z něj vyplývající efekty na zvýšení technologické konkurenceschopnosti průmyslu se zřetelem na malé a střední podniky.

 

 

VII.             Energetika a klima

 

Vláda podpoří využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla tak, aby cenové rozdíly jednotlivých zdrojů nebyly výrazně vyšší než v současnosti. Zjednoduší povolovací proces pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Prostředky z operačního programu Životní prostředí určené na obnovitelné zdroje energie investuje zejména do dvou cílených dotačních programů – do programu nárokových dotací pro jejich instalace v obytných budovách a do programu podpory energeticky soběstačných obcí. Stropem těchto výdajů budou dané prostředky strukturálního fondu.

 

V nové energetické koncepci si vláda stanoví za svůj cíl snížení energetické spotřeby české ekonomiky na jednotku HDP o 40 % do roku 2020 a zajistí její vyšší konkurenceschopnost. Vláda připraví novelu zákona o hospodaření s energií, v němž zpřísní požadavky na nové i rekonstruované domy v souladu s požadavky Evropské unie tak, aby se nízkoenergetický standard stal běžným u většiny budov.

 

Vláda přijme závazné standardy energetické účinnosti pro autorizaci nových a rekonstruovaných energetických zdrojů, které budou odpovídat evropským kritériím nejlepší dostupné technologie (BAT). Dále navrhne nové národní standardy energetické účinnosti elektrospotřebičů.

 

Bude vypracován konkrétní plán opatření, která budou snižovat emise skleníkových plynů v České republice. I v Evropské unii bude vláda aktivně prosazovat opatření k účinné ochraně klimatu. Z výnosů prodeje emisních kreditů v mezinárodním emisním obchodování bude financován program nárokových grantů na úspory energií v bytových a rodinných domech, administrativních a veřejných budovách.

 

Privatizaci společnosti ČEZ bude vláda směřovat tak, aby v České republice vznikl diverzifikovaný, konkurenci podporující trh s elektřinou. Zachovány zůstanou územní limity těžby hnědého uhlí. Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků a na základě konsenzu všech tří politických stran zúčastněných na vládě zřídí po konzultaci s opozicí nezávislou odbornou komisi k posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu.

 

Bude zrušena omezená odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích. Další kroky ve vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva bude vláda činit transparentně a nepřekročitelným kritériem bude souhlas dotčených obcí.

 

 

VIII.           Zemědělství

 

Vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Využije plně svých možností k podpoře života mladých lidí na venkově a použije finanční nástroje k urychlení generační výměny v zemědělství.

 

Vláda bude dbát o rozvoj a modernizaci zemědělství při produkci zemědělských produktů a kvalitních a bezpečných potravin splňujících požadavky na kvalitní život ve zdravém životním prostředí na venkově. Vláda založí strategii rozvoje venkova na principu vyváženosti mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním přístupem.

 

Cílem vlády bude co nejúčelnější čerpání všech dostupných nástrojů, které je možné na společném trhu EU využít. Jde zejména o finanční prostředky Programu rozvoje venkova na období let 2007–2013 a přímé platby v plném možném rozsahu národního spolufinancování. Vláda bude usilovat o zvýšení stupně krytí dovozu agrárních produktů vývozem a bude napomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství na evropském a světovém trhu.

 

Vláda bude pokračovat v úsilí o vyjasnění vlastnických vztahů k půdě dokončením restitucí a nastolením stavu, kdy zemědělci budou hospodařit na vlastní nebo smluvně pronajaté půdě. Vláda urychlí digitalizaci katastru nemovitostí. Zásadně urychlí proces pozemkových úprav a zabezpečí realizaci protipovodňových programů. Bude prosazovat zvýšení protierozní a protipovodňové stability území a retenční schopnosti území, především prostřednictvím preventivních opatření a staveb ve veřejném zájmu, a zajistí racionální postup při správě půdy ve vlastnictví státu.

 

Rozvoj víceúčelového lesního hospodářství, které přináší ekonomické, environmentální, sociální a kulturní užitky, bude vláda podporovat. Zvýšená pozornost bude soustředěna na zlepšování zdravotního stavu lesů, stabilizaci jejich správy a odpovídajícího hospodářského využití, které přispěje k zaměstnanosti venkova.

 

Vláda bude pokračovat v zasazení systému péče o vody do kontextu politiky Evropské unie. Hlavními cíli vlády bude naplnit závazky České republiky k EU a rovněž zajistit finanční zdroje pro zkvalitnění protipovodňových opatření, která sníží počet ohrožených obyvatel a omezí rozsah povodňových škod. Vláda bude usilovat o vytvoření transparentních podmínek a pravidel při poskytování podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.

 

S cílem napřímit a zjednodušit celkovou administrativu, zejména však administrativu evropských fondů bude pokračovat procesní a věcný audit na Ministerstvu zemědělství a všech institucích v resortu zemědělství. Vláda společně s profesními organizacemi vypracuje efektivní reformu poradenského systému v zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoji venkova.

 

 

IX.               Právní stát, bezpečnost, veřejná kontrola, protikorupční opatření a lidská práva

 

Reforma regulační a administrativní zátěže a boj proti korupci

 

Česká republika musí učinit zásadní krok ke zvýšení své konkurenceschopnosti mimo jiné zvýšením efektivity výkonu veřejné správy. Kompetence státu na centrální úrovni i na pověřených samosprávních úřadech musí být vykonávány transparentně a hospodárně. Veřejná správa musí být skutečnou službou občanům.

 

Vláda bude důsledně usilovat o snižování nadbytečných regulací a byrokratické zátěže. Provede stabilizaci existující sítě územní veřejné správy a zahájí důslednou procesní a organizační analýzu výkonu jednotlivých agend. Pro zvýšení efektivity a transparentnosti ve veřejné správě bude vláda prosazovat zavádění nástrojů elektronické komunikace. Cílem je vytvořit podmínky pro vznik základních registrů veřejné správy, zajištění dostatečně kapacitní a bezpečné komunikační infrastruktury a univerzálních kontaktních míst pro asistovanou službu občanům.

 

Vláda připraví právní úpravu, která sjednotí pravidla pro realizaci veškerých výdajů z veřejných rozpočtů tak, aby byly uskutečňovány na základě jednotného principu a transparentních procesních pravidel, jež budou důsledně omezovat prostor pro korupci, klientelismus a protekcionismus.

 

Vláda prosadí schválení novely zákona o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů tak, aby byla zejména zavedena důsledná povinnost transparentního, veřejného zadávání veřejných zakázek elektronickou formou i u podlimitních zakázek. Toto bude platit také pro právnické osoby s většinovou majetkovou účastí státu nebo samosprávy.

 

Vláda připraví novelu právních předpisů tak, aby veškeré údaje a informace o rozhodování a činnosti orgánů veřejné správy a subjektů, které jsou zřizovány nebo ovládány státem nebo územně samosprávným celkem (včetně dceřiných společností), byly veřejnosti přístupné s výjimkou státního tajemství. Vláda prosadí integraci všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě na jedno centrální místo, např. portál veřejné správy.


Bude dokončen převod kompetencí z centrální úrovně na územně samosprávné celky
, sjednocení správních oblastí s územně samosprávnými celky a územní reforma ve zbývajících agendách doposud vykonávaných ústředními správními úřady. Vláda uskuteční nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit. Prostřednictvím zákona o veřejné službě (státní službě) bude určena hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy ve státní správě a samosprávě a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy.

 

Vláda prosadí schválení zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky ČR i novelizaci autorského zákona. Zpřísní pravidla pro zakládání dceřiných firem podniků většinově vlastněných státem či samosprávou tak, aby privatizace státního nebo samosprávního majetku mohla proběhnout jen se souhlasem obce, kraje nebo státu.

 

Bude zvýšena vymahatelnost náprav závěrů NKÚ a rozšíření kompetencí ÚOHS ve věcech výběrových řízení ve veřejném sektoru s cílem zajistit jejich účinnější kontrolu. Vláda upraví právní prostředí tak, aby zastupitelé nominovaní do orgánů s majetkovou účastí obce, kraje a státu byli povinni informovat o výši odměn a požitků získaných v souvislosti se svým členstvím v těchto orgánech.

 

Vláda zahájí revizi veškerých procesních předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých správních agend, na jejichž základě budou moci být vytvořena univerzální procesní pravidla s minimem odchylek a výjimek. Připraví novelu zákona o legislativních pravidlech s cílem zprůhlednit a zkvalitnit proces přijímání nových právních předpisů a zapojit veřejnost do tvorby právních předpisů, včetně zavedení povinného zpracování analýzy regulačních a administrativních dopadů právního předpisu především na oblast veřejných rozpočtů a vzniku potenciálního rizika korupce.

 

Budou přijaty legislativní nástroje vedoucí k zavedení povinnosti pravidelného ověřování opodstatněnosti a adekvátnosti každé regulace ve všech oblastech výkonu státní moci. Vláda zřídí Radu vlády pro rozvoj informační společnosti jako strategický a koncepční orgán státu v této oblasti a zasadí se o schválení obecného zákona, který umožní vytvoření centrálních registrů veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.

 

Vláda vytvoří univerzální místo (CZECH POINT) pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, která jsou s danou osobou či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci vedena.

 

Bude předložen zákon o elektronické komunikaci ve veřejné správě, který zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady samotnými a povede k elektronizaci procesů ve veřejné správě včetně vedení elektronických spisů. Bude realizována koncepce zajištění jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy, založené na závazné účasti všech orgánů vykonávajících pravomoci státu.

 

Jednou ze základních priorit vlády je boj proti korupci. Efektivní boj proti korupci vychází ze strategie vlády v boji proti korupci na období 2006-2011, která bude důsledně realizována. Vláda připraví právní opatření regulující lobbing včetně transparentnějšího systému registrace lobbistů. Zachová stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení.

 

Reforma bezpečnostních složek, policie a jejich kontrolních orgánů

 

Úspěšný boj proti trestné činnosti v sobě musí zahrnovat potírání závažné trestné činnosti a hospodářské a drobné kriminality, která stále více zasahuje do života každého občana. Nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto cíle je kvalitní práce Policie ČR. Ta je postavena na optimální organizační struktuře, systému řízení, odpovídajícím materiálně-technickém a finančním zajištění.

 

S ohledem na nezbytnost čelit nejnovějším výzvám musí být Česká republika schopna zajistit ochranu svých občanů před stále více rostoucím rizikem teroristických útoků, hrozeb mezinárodního organizovaného zločinu, ohrožení kritické infrastruktury a napadení informačních a komunikačních systémů. Klíčovým prvkem v boji proti těmto hrozbám je dobře fungující a efektivně působící systém zpravodajských služeb. Neméně důležitá je připravenost ČR čelit stále častějším přírodním katastrofám, technologickým haváriím a jiným mimořádným a krizovým situacím důsledným uplatňováním a rozvojem integrovaného záchranného systému.

 

Vláda uskuteční reformu Policie ČR ve čtyřech fázích, zahrnujících vymezení zadání reformy, legislativní přípravu, organizační přípravu a vlastní realizaci. Zajistí nezávislou kontrolu Policie ČR vyjmutím policejní inspekce z gesce MV ČR a navrhne vytvoření kriminálního úřadu zahrnujícího vyšetřování zvlášť závažné kriminální činnosti.

 

Průběžnou součástí všech fází procesu reformy Policie ČR bude zajištění podmínek pro zlepšení materiálně-technického vybavení služeben Policie ČR s cílem zlepšit pracovní podmínky pro policisty a současně podmínky pro poskytnutí kvalitních služeb, pomoci a ochrany občanům.


Vláda provede analýzu fungování zpravodajských služeb a dokončí jejich transformaci s cílem dosáhnout vyšší efektivity jejich činnosti, lepšího úkolování a posílení jejich kontroly. Vláda vypracuje a zasadí se o schválení právní úpravy zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

 

Lidská práva

 

Vláda se hlásí k respektování svobod, ochraně lidských práv a práv menšin. Cílem je, aby základní práva a svobody byly účinně chráněny v praxi, a to též u zranitelných skupin – dětí, seniorů, zdravotně postižených, osob trpících duševní poruchou či bezdomovců.

 

Vláda podporuje rovné šance pro všechny občany. Předloží návrh antidiskriminačního zákona, který zabezpečí právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací v intencích implementace evropských antidiskriminačních směrnic tak, aby zákaz diskriminace byl účinně vymahatelný. Veřejný ochránce práv bude pověřen působností v oblasti rovného zacházení.

 

Vláda vytvoří agenturu, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování a zefektivní čerpání a zabrání zneužívání sociální podpory. Vláda připraví komplexní program umožňující integraci Romů a zabraňující sklonu k jejich sociálnímu vylučování. Vytvoří nástroj k zajišťování komplexních služeb při předcházení sociálnímu vyloučení na lokální úrovni.

 

Vláda zpřesní definici a vymezení podpory v oblasti sociálního bydlení a prosadí rozšíření finanční podpory obcí v oblasti sociálního bydlení s důrazem na odpovědnost obcí.

 

Justice, volební systém a posílení prvků přímé demokracie

 

Vláda zavede opatření, která povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů, zejména zjednodušením procesních předpisů, změnou zákona o soudech a soudcích (posílení kárné odpovědnosti, kariérní řád), personálním auditem justice a stanovením pořádkových lhůt pro rozhodování soudů.

 

Hlavním cílem změn v oblasti justice je odbřemenit soudce a docílit stavu, že rozsudek před soudem první instance bude vydán zpravidla do šesti měsíců a odvolací řízení nepotrvá zpravidla déle než 4 měsíce, to vše při nezvýšeném počtu soudců oproti současnému stavu (tj. ca 3000). K tomu napomohou zejména:

– projekt elektronické justice (e-justice),

– zjednodušení procesních předpisů – zvláště občanského soudního řádu,

– změny v personální struktuře justice,

– další již zahájené dílčí změny, které bude třeba v blízké době dokončit.

 

Ke zvýšení výkonnosti justice výrazně napomůže elektronizace – projekt e-justice, v němž vláda bude pokračovat. Do roku 2010 se zavede elektronický platební rozkaz, který zrychlí a zlevní řešení zejména typizovaných a jednoduchých sporů o zaplacení peněžitých částek, plně elektronizovaný insolventní rejstřík, tzv. elektronického spisu, jenž zejména v trestním řízení urychlí a zjednoduší pohyb informací mezi jednotlivými justičními orgány. Umožní také zavést plně elektronickou komunikaci mezi soudem a účastníky a plnohodnotné elektronické úřední desky soudů, na nichž budou automaticky zveřejňovány všechny informace důležité pro účastníky řízení.

 

Za jednu z cest k zrychlení občanského soudního řízení vláda považuje středně rozsáhlou novelu občanského soudního řádu s účinnosti od roku 2008. V rámci této novely dojde k zavedení povinné doručovací adresy a ke zmírnění některých příliš formálních procesních pravidel. V některých případech bude vhodné omezit rozsah odůvodnění rozsudků soudů a zapojit do jejich vyhotovování v jednodušších případech vyšší soudní úředníky.

 

Vláda upraví soudní statistiky tak, aby lépe upozorňovaly na průtahy v soudním řízení, např. aby ukazovaly, jak dlouho trvá doba mezi podáním odvolání, dovolání a kasační stížnosti a předložením věci odvolacímu soudu nebo Nejvyššímu či Nejvyššímu správnímu soudu.

 

V současné době působí v české justici ca 3000 soudců, dlouhodobě není žádoucí ani finančně únosné tento počet zvyšovat. Vláda chce více využívat práce administrativního aparátu, zejména vyšších soudních úředníků a asistentů soudců. Na základě nedávno přijaté změny kancelářského řádu soudů bude docházet k postupnému vzniku soudních minitýmů. Vláda navrhne novelu zákona o vyšších soudních úřednících, která posílí jejich kompetence a přesune na ně další administrativní činnosti. Tentýž proces již probíhá a bude rozvíjen i na státních zastupitelstvích.

 

Vláda předloží novelu zákona o soudech a soudcích, podle které v kárných senátech zasednou i odborníci z mimojustiční sféry. Dále je třeba zvážit zavedení odpovědnosti za kárné provinění spočívající v zásadním odborném excesu při rozhodovací činnosti či za dlouhodobě zjevně neprofesionální rozhodovací činnost. Anonymizovaná kárná rozhodnutí vrchních soudů budou od první poloviny roku 2007 zveřejňována na internetu.

 

Soudy mají být řízeny předsedy soudů se silnými manažerskými kompetencemi a odpovědností. Vláda proto připraví novelu zákona o soudech a soudcích, která nově upraví jmenování a odvolávání soudních funkcionářů a umožní jejich odvolání v případě manažerského selhání.

 

Podle závěrů odborné diskuse nad schváleným insolvenčním zákonem vláda případně připraví jeho novelu, která opraví zjištěné dílčí nedostatky. Dále dojde ke zprovoznění insolvenčního rejstříku a budou probíhat intenzivní školení v používání nového zákona pro konkursní soudce a správce konkursních podstat. Vláda též zahájí informační kampaň s cílem upozornit podnikatelskou sféru i širší veřejnost na důležité prvky nového zákona.

 

Vláda předloží novelu exekučního řádu, která zásadně posílí dohled ministerstva spravedlnosti nad soudními exekutory a zvýší tak požadavky na profesionalitu jejich činnosti.

 

Vláda hodlá prosazovat moderní trestní politiku založenou na kombinaci prevence, represe a výchovy. Bude posilovat alternativní metody trestání, například elektronicky kontrolované domácí vězení, a posílí roli podmíněného odsouzení s dohledem, jakož i význam peněžitých trestů. Zvýší efektivitu probační a mediační služby jejím zapojením do projektů podporovaných z prostředků Evropské unie.

 

V rámci vězeňství vláda za pomoci projektu „public-private-partnership“ hodlá vybudovat věznici v Rapoticích. Uvedený projekt musí představovat zřetelnou úsporu oproti variantě, že by vláda věznici stavěla přímým užitím vlastních prostředků – v opačném případě vláda k realizaci projektu nepřistoupí.

 

Ve věznicích s ostrahou a zvýšenou ostrahou vláda v průběhu roku 2007 nasadí rušičky mobilních telefonů. Novelou zákona o výkonu trestu odnětí svobody bude vězňům – i těm, co nechtějí – uložena povinnost pracovat pro veřejné subjekty (obce, kraje) nebo pro ty soukromé subjekty, které věznici nabídnou pracovní místa.

 

Vláda bude intenzivně pracovat na nových civilních a trestních kodexech; považuje je za „kotvy“ právního řádu. Korigované znění návrhu nového trestního zákona, vycházející z původního návrhu odmítnutého v roce 2006 Poslaneckou sněmovnou, by mělo být připraveno v létě 2007 k zahájení legislativního procesu. Vláda připraví také nový trestní řád. K zahájení legislativního procesu budou na podzim 2007 připraveny i návrhy nového občanského a obchodního zákoníku.

 

Vláda navrhne novelu volebního zákona tak, aby volební systém garantoval vyšší míru proporcionality (Hagenbach-Bischoff) a zajistil vítězi voleb tzv. volební prémii v rámci přerozdělení mandátů v druhém skrutiniu, o jejíž podobě bude vedena diskuse. Podpoří možnosti vypsání všelidového referenda, a to vždy k předem jasně definovaným otázkám. Zahájí diskusi o změně Ústavy ČR tak, aby umožňovala přímou volbu prezidenta republiky, a otevře diskusi o přímé volbě starostů a reformě samosprávy. Vláda také zváží možnosti zjednodušení nabývání dvojího státního občanství.

 

 

 

X.                 Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost

 

Vláda bude prosazovat aktivní, realistickou a praktickou zahraniční politiku, respektující geografickou a geopolitickou realitu České republiky, projevující však i dostatek tvořivosti a ofenzivního jednání, například při obhajobě lidských práv.

 

Vláda chce přispět k takové podobě institucí a politik EU, která bude odpovídat novým výzvám 21. století a zajistí, že půjde o projekt úspěšný. Proto se aktivně zúčastní diskuse o budoucí podobě Evropské unie s cílem nalézt integrační model umožňující přiblížit EU občanům a reagující na výzvy spojené s rozšiřováním EU.

 

Vláda naváže na iniciativní přístup předcházející vlády v oblasti volného pohybu svých občanů v Evropské unii a zrušení kontrol na hranicích. Vláda vyvine maximální úsilí pro úspěšnou realizaci projektu SISone4all a vstupu České republiky do Schengenského prostoru na konci roku 2007.

 

České předsednictví a koordinace evropské politiky ČR

 

Vstupem do Evropské unie získala Česká republika příležitost stát se aktivním spolutvůrcem evropské politické agendy. Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 bude významným nástrojem, jak tuto příležitost naplnit.

 

Dobu zbývající do zahájení našeho předsednictví vláda využije ke zvolení dlouhodobých cílů a stylu vystupování v EU, a to prostřednictvím priorit, kterým se ČR hodlá věnovat, případně je úspěšně prosazovat. Priority, které si ČR pro výkon svého předsednictví zvolí, by měly:

– vycházet z dlouhodobých principů české zahraniční politiky,

– stavět na tématech, v nichž je ve srovnání s ostatními členskými státy ČR aktivní,

– zvýšit prestiž ČR v EU i ve světě,

– být srozumitelné české veřejnosti,

– obsahovat jasná politická sdělení.

 

Při stanovování priorit předsednictví bude vláda vycházet z realistického odhadu možností České republiky. Chceme Evropskou unii otevřenou a srozumitelnou lidem, zbavenou byrokratické zátěže, globálně konkurenceschopnou, a to při zachování jejího sociálního a ekologického rozměru.

 

Vláda v dostatečném časovém předstihu definuje priority předsednictví, připraví rozpočet a harmonogram přípravy a průběhu předsednictví, připraví komunikační a informační systém včetně způsobu propagace a prezentace českého předsednictví. Stanoví institucionální mechanismy pro zapojení dalších správních úrovní státu (kraje, obce), podnikatelské sféry a nevládních a vzdělávacích organizací do přípravy předsednictví.

 

Vláda vytvoří předpoklady pro lepší koordinaci evropské politiky ČR a za tímto účelem zřizuje funkci místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, který bude zajišťovat koordinaci postojů ČR ve vztazích k Evropské unii, jednání o institucionální reformě Evropské unie a přípravu předsednictví.

 

Vláda bude v rámci členství České republiky v Evropské unii usilovat o reformu společné zemědělské politiky. V rámci českého předsednictví bude vláda ČR akcentovat diskusi o aktuálním dopadu společné zemědělské politiky na jednání Světové obchodní organizace a podporovat nezbytné reformní kroky, a to i v souvislosti se subvenční politikou v celosvětovém měřítku.

 

Vláda se bude zasazovat v rámci členství ČR v EU a v rámci českého předsednictví o revizi výdajů společné zemědělské politiky a bude podporovat kroky vedoucí k omezení negativních dopadů společné zemědělské politiky na rozvoj světového trhu se zemědělskými komoditami, a to zejména s ohledem na převážně zemědělsky orientované země třetího světa. Vláda si je vědoma, že výsledná reforma společné zemědělské politiky ovlivní podobu budoucí finanční perspektivy EU po roce 2013.

 

V návaznosti na závěry Evropské rady by měla být na rozmezí let 2008-2009 započata diskuse o revizi rozpočtu. Vzhledem k tomu, že ČR se v průběhu nadcházející finanční perspektivy bude stále více blížit pozici čistého plátce do rozpočtu, jedná se o téma, na němž má ČR velký zájem. Bez diskuse o úpravách výdajové strany rozpočtu nelze předpokládat, že by byla zahájena diskuse o příjmové stránce rozpočtu. Téma zavedení nového autonomního zdroje financování rozpočtu se nejeví jako příliš reálné, a ČR proto nebude akcentovat zavedení přímých daní.

 

V průběhu roku 2006 plánuje Komise navrhnout revidovanou strategii vnitřního trhu na období 2007-2013, navazující na období 2003-2006. V rámci debaty na toto téma vykrystalizuje konkrétnější podoba aktivit i pro české předsednictví. ČR bude podporovat například dořešení nedodělků ze směrnice o službách – zdravotních služeb, v oblasti vysílání pracovníků, v otázce marketingu a reklamy, ale v zájmu ČR je i dořešení problematiky služeb veřejného zájmu a dokončení volného pohybu osob a pracovních sil.

 

Každé předsednictví v první polovině roku se zabývá průběžným vyhodnocováním Lisabonského procesu s důrazem na rozvoj znalostní ekonomiky a informačních technologií. Nejinak tomu bude i během českého předsednictví, a proto bude tato otázka živě diskutována. V rámci revidovaného koordinačního cyklu Lisabonské strategie se totiž v první polovině roku 2009 bude rozbíhat nový tříletý cyklus.

 

Hlavní témata agendy justice a vnitra jsou v dlouhodobé perspektivě upravena víceletým Haagským programem, který byl přijat Evropskou radou v prosinci 2004. Vzhledem k jeho pětiletému intervalu bude rok 2009 obdobím, kdy budou vrcholit aktivity k dotažení cílů Haagského programu. Komunitarizace třetího pilíře je pro řadu členských států velmi citlivé a kontroverzní téma. Případné rozhodování v této věci musí být založeno na analýze účinnosti převodu dalších kompetencí v těchto oblastech.

 

 

Využívání evropských fondů pro období 2007-2013

 

Pro přípravu nového období čerpání evropských fondů využije vláda zkušeností z období 2004-2006, které jednoznačně vedou k závěru, že současný systém je příliš těžkopádný a byrokratický. Systém čerpání ex post sice umožňoval vyšší stupeň kontroly, ale na druhé straně omezoval přístup především menších žadatelů k evropským zdrojům.

 

Vláda ČR zajistí včasné a kvalitní dokončení operačních programů pro využívání prostředků fondů Evropské unie v období 2007-2013 s tím, že systém bude založen na principu průběžného financování omezování administrativní a byrokratické zátěže a na principu průhlednosti a předem jasně stanovených pravidel. Vláda připraví návrhy na zjednodušení i větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů a implementační dokumenty jednotlivých operačních programů, založené na výše uvedených principech. Vláda vytvoří přehledný a jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů.

 

Vláda připraví takový systém spolufinancování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti z národních veřejných zdrojů, který bude v maximální míře zohledňovat schopnost spolufinancovat projekty jednotlivými typy příjemců a bude tak zajišťovat maximální přístupnost programů všem relevantním aktérům regionálního rozvoje.

 

Význam ČR jako turistické destinace je nesporný a podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP neustále roste. Vláda připraví koncepci cestovního ruchu pro období 2008-2016 akcentující možnosti efektivního čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jednou z hlavních priorit vlády v této oblasti je podpora cestovního ruchu v regionech.

 

 

Zahraniční a bezpečnostní politika

 

Vláda se soustředí na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze základních prostředků české zahraniční politiky. V tomto rámci také jasně vymezí a sjednotí kompetence v oblasti marketingu a prezentace České republiky, podpory exportu, investic a cestovního ruchu. Podpoří vytvoření sjednoceného a efektivního systému rozvojové a humanitární pomoci a spolupráce.

 

Česká republika bude aktivně prosazovat liberalizaci světového obchodu, odstraňování bariér svobodné výměny zboží a služeb a dodržování ochrany duševního vlastnictví s tím, aby tyto kroky byly prováděny citlivě, s ohledem na rozvoj nejzaostalejších zemí světa.

 

V kontextu nových bezpečnostních hrozeb a rizik a z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky vláda považuje euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný. Za nezbytné je třeba považovat udržení a další rozvíjení transatlantické vazby mezi EU a USA a plně bude využíván rámec NATO. Česká republika bude zároveň podporovat výraznější převzetí zodpovědnosti členů EU za společnou bezpečnost, aniž by došlo k narušení stávajícího bezpečnostního rámce, stejně jako společný postup EU vůči jejímu nejbližšímu okolí a sousedům, který napomůže stabilitě a prosperitě těchto oblastí, a tudíž i stabilitě EU.

 

Vláda provede nezbytnou aktualizaci strategických dokumentů obrany a bezpečnosti, a to s ohledem na dlouhodobý výhled vývoje mezinárodního prostředí s důrazem na zájmy České republiky. V rámci možností a na základě vyhodnocení zájmů České republiky bude vláda podporovat vojenské i civilní zapojování do mírových, stabilizačních i jiných misí organizovaných NATO, EU, OSN i dalšími mezinárodními organizacemi, jejichž je ČR členem.

 

Při budování profesionální Armády České republiky bude vláda dbát na kvalitu a efektivitu. Bude prosazovat vyvážený rozvoj všech potřebných druhů vojsk s výrazným zaměřením na specializaci ozbrojených sil. Vláda se zasadí o zvýšení transparentnosti vývozu zbraní z ČR a prosadí povinnost Ministerstva zahraničí předkládat zveřejňovanou zprávu o vývozu zbraní z ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

Po dosažení počátečních operačních schopností Armády ČR budou vytvořeny podmínky pro realizaci druhého kroku Koncepce výstavby profesionální Armády ČR, kterým je dosažení cílových operačních schopností. Při výstavbě profesionální armády bude vláda důsledně vycházet z principu civilní kontroly ozbrojených sil a hospodárného vynakládání finančních prostředků na obranu. Vláda se zavazuje k tomu, že výdaje na obranu v letech 2008 a 2009 neklesnou pod 1,55 procent HDP.

 

Vláda si plně uvědomuje nová a zvyšující se bezpečnostní rizika ve světě, zejména v souvislosti s nebezpečím nekontrolované proliferace zbraní hromadného ničení, s porušováním zákazu vývoje a šíření jaderných technologií pro vojenské účely i s nárůstem teroristických aktivit. Ve své mezinárodní bezpečnostní politice bude vláda těmto hrozbám věnovat zvýšenou pozornost.

 

Vláda bude podporovat kroky, které vedou k nápravě všude tam, kde jsou lidé kráceni na základních lidských právech, zejména kroky vedoucí k osvobození obyvatel vězněných, či dokonce mučených pro politické nebo náboženské postoje. Česká republika bude podporovat demokratizační procesy všude ve světě, zejména v Evropě a jejím blízkém okolí, jako výraz naší globální spoluzodpovědnosti. Bude též prosazovat, aby požadavek určitého standardu demokracie a dodržování lidských práv byl základním východiskem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

 

 

XI.               Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury

 

Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru.

 

Vláda bude dbát na dodržování všech občanských svobod a práv. Svobodu slova považuje za základní předpoklad pro fungování demokratické společnosti a média vnímá jako součást kultury. Uvědomuje si nezastupitelnou roli nezávislých sdělovacích prostředků pro svobodnou výměnu názorů i veřejnou kontrolu státních institucí a jejích představitelů, a proto zachová duální systém elektronických médií.

 

Vláda prosadí změnu charakteru sociálně-právní ochrany dětí preferencí rodinné péče před péčí ústavní. Agenda sociálně-právní ochrany dítěte bude sjednocena pod resort MPSV. Vláda proto zřídí ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, kam postupně sjednotí příslušné agendy pro oblast rodiny ve státní správě.  

 

Vláda vytvoří podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému a umožní větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílení role otce při péči o děti. Prosadí větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a bude více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Vláda podpoří zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě nerodičovskou osobou. Zvláštní pozornost bude věnovat zvýšení kvality života seniorů.

 

Vláda vytvoří podmínky pro zajištění následné péče, ubytování a posléze i samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří odcházejí z dětských domovů po dosažení plnoletosti a nemají zajištěny základní podmínky pro důstojný život. Vláda si je vědoma složité situace těchto mladých lidí, kteří nemají kde bydlet.

 

Vláda připraví novou strategii bytové politiky, která bude vycházet z ekonomické reality vývoje státních financí, jejich dlouhodobé stability a z principů účinnosti a hospodárnosti. Jednotlivé formy státní podpory v oblasti bydlení budou postupně upraveny tak, aby byly adresné, transparentní, sociálně spravedlivé a efektivní. V oblasti nájemního bydlení vláda připraví návrh koncepčně nové právní úpravy nájmů bytů, založené na smluvní vyváženosti obou stran nájemního vztahu. V oblasti sociálního bydlení vláda připraví koncepční řešení podpory tohoto netržního segmentu zacíleného na osoby sociálně potřebné nebo ohrožené sociálním vyloučením, se zohledněním role obce v pomoci této cílové skupině.

 

Vláda pokládá za nespravedlivé, že maminky, které se starají o své těžce zdravotně postižené děti a ušetří státu nemalé finanční prostředky tím, že své děti neumístí do ústavu sociální péče, pobírají po dosažení důchodového věku důchody, jejichž výše je hluboko pod životním minimem. Vláda se zasadí o to, aby se důchody lidí dlouhodobě pečujících o těžce zdravotně postiženého člena rodiny zvýšily.

 

Bezplatné základní a střední vzdělání ve standardním rozsahu zůstane zachováno. Vláda zajistí rovnost podpory vzdělání, které je veřejnou službou, bez ohledu na druh školy nebo jejího zřizovatele. Dokončí rámcové vzdělávací programy a teprve v návaznosti na to postupně zavede státní maturity.

 

Vláda bude podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích a podpoří alternativní vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na integraci hendikepovaných, sociálně vyloučených a dětí se speciálními potřebami.

 

Budou vytvořeny podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů. Vláda sníží sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a navýší prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum. Vláda nezavede školné, ale otevře diskusi o větším zapojení soukromých zdrojů do financování vysokých škol, vědy a výzkumu.

 

Vláda připraví podmínky pro účelné a efektivní využití prostředků z operačních programů EU – Vzděláváním ke konkurenceschopnosti a Věda a výzkum pro inovace, a to zejména s ohledem na potřeby podpory regionálního rozvoje, vytvoření podmínek pro celoživotní vzdělávání a podmínek pro činnost výzkumných pracovišť.

 

V oblasti sportu se vláda zaměří zejména na podporu oblasti "sportu pro všechny", příležitostí ke sportování zdravotně postižených, přípravy sportovně talentované mládeže a na podporu sportovní reprezentace České republiky.

 

Vláda považuje kulturu za určující součást naší národní identity. Vnímá ji jako duchovní základ, který zvyšuje kvalitu života a podílí se na tvorbě respektovaných hodnot. Národní kultura a podpora její prezentace v kontextu mezinárodní spolupráce je jedinečnou příležitostí uplatnit svébytné národní hodnoty na mapě evropské a světové kultury, zejména v souvislosti s předsednictvím České republiky Evropské unii.

 

Vláda bude podporovat co nejživější kontakt občanů s kulturními statky a vytvářet podmínky k co nejširší svobodné spoluúčasti občanů a nevládních neziskových organizací na kulturních aktivitách v obecním, regionálním i národním měřítku.

 

Vláda prosadí zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu. Vláda dále prohloubí průhlednost v nakládání s veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpoří víceleté a vícezdrojové financování i vnímání nákladů na kulturu jako investice do společenského a hospodářského vývoje. Vláda bude důsledně dbát o to, aby k veřejným prostředkům v oblasti kultury panoval rovný a spravedlivý přístup.

 

Vláda podpoří církve a náboženské společnosti při plnění jejich nezastupitelné úlohy v posilování morálních a duchovních hodnot v životě české společnosti. Vláda bude usilovat o dořešení vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, včetně mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Zahájí přípravu novely zákona o církvích a náboženských společnostech, které považuje za nezastupitelnou a obohacující součást společnosti.

 

Vláda prosadí jako prioritu při čerpání strukturálních fondů Evropské unie zefektivnění stávajících a vytvoření nových kulturních služeb pro lepší využití potenciálu kulturního dědictví a umění, které budou poskytovány občanům, podnikatelům a odborné veřejnosti prostřednictvím komplexní a systémové infrastruktury umění, knihoven, lidové kultury a péče o kulturní dědictví.

 

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost památkové péči a péči o kulturní dědictví. Zahájí přípravu nového památkového zákona, který zajistí účinný a transparentní výkon státní památkové péče a její zefektivnění zejména rozsáhlým využitím komunikačních a informačních technologií.

 

Vláda si uvědomuje nutnost uchovávat hodnoty české filmové kultury a přispívat k rozvoji filmového průmyslu. Připraví funkční a průhledný systém podpory české filmové tvorby a fiskálních stimulů, s důrazem na podporu mladých a začínajících filmových profesionálů, dokumentárních, národnostních a umělecky náročných projektů, aniž by docházelo k  byrokratizaci celého systému.

 

Vláda  považuje za významný  přechod na digitální vysílání a hodlá předložit návrh změn příslušných právních předpisů nezbytných k realizaci tohoto záměru. Od tohoto procesu očekává rozvoj mediálního trhu, který ve svém důsledku povede ke zvýšení programové rozmanitosti, vzdělanosti a informovanosti občanů.

Zařazeno v Agrární komora ČR