KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích

13/12/06

Zdroj: ÚZPI

Zemědělci, kteří podnikají v rostlinné nebo živočišné výrobě, jsou ze zákona povinni „činit přiměřená opatření, aby závadné látky, se kterými nakládají, nevnikly do povrchových ani podzemních vod a neohrozily jejich prostředí“. To jim přímo ukládá § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Spektrum závadných látek přitom není taxativně vymezeno, nejsou jimi však odpadní vody. Za závadné látky jsou např. pokládány pohonné hmoty ale i přípravky na ochranu rostlin, hnojiva i statková hnojiva.

Pokud zemědělci zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo hrozí zvýšené nebezpečí znečištění vod, musí mít vypracovaný plán opatření pro případy havárie, tedy havarijní plán, dále pak musí zaznamenávat provedená opatření a tyto záznamy uchovávat pět let. Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad.

V listopadu 2005 byl k vodnímu zákonu vydán prováděcí předpis, vztahující se přímo k § 39 „Závadné látky“ a § 41 „Povinnosti při havárii“. Tímto předpisem je vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárii, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006. To mimo jiné přináší zemědělcům povinnost mít k tomuto datu havarijní plán upravený v souladu s požadavky této vyhlášky.

Plné znění této vyhlášky, která vyšla dne 16. 11. 2005 (sbírka zákonů, částka 158), lze získat např. na internetové adrese ministerstva vnitra:

 http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb158-05.pdf

Vyhláška č. 450/2005 Sb. dále přímo vymezuje, co je to zacházení se závadnými látkami „ve větším rozsahu“ – je to vždy, když se jedná o zacházení s těmito látkami právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.

Pokud je však se závadnou látkou i v rámci podnikání nakládáno v menším množství než stanoví vyhláška limitem nebo je s nimi zacházeno vyjmenovaným způsobem, pak se o zacházení ve větším rozsahu nejedná a povinnost vypracování havarijního plánu se na tyto látky nevztahuje. O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná např.:

           při nakládání s kapalnými závadnými látkami v množství do 500 l  (zařízení), příp. 1000 l (přenosné obaly),

           při nakládání s pevnými závadnými látkami v množství do 1000 kg,

           v&nb