KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Doporučení a závěry Komoditní rady pro obiloviny a olejniny AK ČR, konané dne 28. 11. 2006 v Praze

01/12/06

Zdroj: AK ČR

K nerealizovaným doporučením z minulých zasedání KR

1. Uplatnit systémové řešení eliminace rizik zemědělského podnikání
 zvýšením podpor zemědělského pojištění až na 50% předepsaného pojištění,
 vytvořením fondu rizik a krizí v rámci PGRLF.

2. V rámci konečného schválení novely zákona o spotřebních daních podpořit návrh, aby bioetanol, MEŘO a další biopaliva nepodléhaly spotřební dani.


Nové závěry a doporučení:

1. Na základě předpokladu bilance obilovin zpracované MZe k 15.10.2006 se komoditní rada ztotožňuje s odhadem výroby obilovin ve výši 6 478 mil. tun.

Komoditní rada konstatuje: 

 Přes nižší výrobu a kvalitu zrna se celková bilance  jeví jako vyrovnaná, ale v položkách žito a sladovnický ječmen bude nedostatková (část uvedených komodit bude třeba dovézt).
 Oproti minulému hospodářskému roku budou vývozy nižší o více než jeden milion tun, což se projeví ve vyšším pasivním saldu zahr. agr. obchodu. 

 Ceny obilovin na domácím trhu sice meziročně zaznamenaly mírný nárůst, např. pšenice potravinářská o více než 20%, ale ječmen krmný jen 2% a kukuřice  5%.  V ČR je CZV pšenice seté jen na 73% ceny světové a 77% ceny evropské, ječmene krmného na 63% ceny světové a 66% ceny evropské a kukuřice  80% ceny světové a 74% ceny evropské. Tyto cenové disproporce spolu s nižšími podporami a dotacemi  omezují dosažení potřebné konkurenceschopnosti sektoru obilovin a celého českého zemědělství.   

2. Na základě předpokladu bilance řepky olejné zpracované Svazem producentů a zpracovatelů olejnin se komoditní rada ztotožňuje s údajem o produkci 885 tis. tun. Za předpokladu zpracování 780 tis. tun v tuzemsku lze zabezpečit i vývozy cca 130 tis. tun. Ceny řepky na evropských trzích rostou (např. SRN 271 €/t), lze vyvážet.

3. Komoditní rada vyslovuje vážnou nespokojenost nad situací rozhodujícího zpracovatele olejnin v ČR – podnikem SETUZA, a.s.. Žádá příslušné státní    orgány, MZe a PGRLF, aby v tomto podniku nebylo narušeno zpracování     řepky a aby po dořešení vzniklých problémů bylo umožněno českým     producentům olejnin vlastnit určitý podíl akcií v této společnosti.

Zařazeno v Aktuality, Komodity