KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Memorandum účastníků protestní demonstrace pěstitelů cukrové řepy východních Čech a Hané

28/11/06

Zdroj: AK ČR

Memorandum účastníků protestní demonstrace pěstitelů cukrové řepy východních Čech a Hané

                                                                    Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

Dne 10.října 2006 oznámil generální ředitel společnosti Eastern Sugar Matthew Trilling záměr společnosti uzavřít svých pět závodů na výrobu cukru v nových členských zemích střední Evropy, včetně České republiky.

Současně společnost zahájila konzultace o procesu restrukturalizace se svými pěstiteli cukrovky v souladu s Nařízením Rady (ES)  č.320/2006 a Nařízením Komise (ES) č. 968/2006, avšak v rozporu s dobrými mravy (doručení pozvánky několik hodin před jednáním kurýrem).

Společnost ES ČR provozuje v České republice tři cukrovary:
– cukrovar v Němčicích nad Hanou s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 25 958,5 t
– cukrovar v Kojetíně s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši                           32 789,5 t
– cukrovar v Hrochově Týnci s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši              43 724,6 t

Kvóta přidělená společnosti ES ČR, a.s. je 102 473 t cukru , tj. 22,5 % z celkové kvóty České republiky 454 862 t cukru.

Moravští a čeští pěstitelé cukrovky dosahují velmi dobré a konkurenceschopné  výsledky:
 průměrný výnos cukrovky standardní jakosti v ČR v roce 2005 byl 65,6 t/ha
  cukernatost dosáhla 18,7 %  –  nejvyšší v rámci EU

V návrhu jsou popsané důvody zřetelně zástupné. Společnost ES ČR má pěstitelské zázemí ve východních Čechách a na moravské Hané, která půdními a klimatickými podmínkami, umem řepařů a tradicí pěstování cukrovky, jednoznačně a prokazatelně patří k těm nejlepším řepařským rajonům v Evropě.

Cílem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru je snížení nerentabilní výrobní kapacity ve Společenství na principu konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky a cukrovarnických společností , jako předpoklad pro zavedení nové společné organizace trhů v odvětví cukru. Důrazně upozorňujeme, že postup společnosti Eastern Sugar je v přímém rozporu s tímto cílem.

Jsou-li důvody prozatímní rozhodnutí společnosti Eastern Sugar jiné, ne ekonomické,
vzbuzují v nás obavy, že řešení možných příštích problémů pěstitelů cukrovky a cukrovarnických společností v původní EU 15 se může konat na úkor konkurenceschopných pěstitelů cukrovky z nově přistoupivších zemí, obavy, že problém cukru a cukrovky lze zobecnit i na jiné komodity.

Dotčené pěstitelské oblasti, jejich trvalé  hodnoty – půdu, klima a hospodáře – pokládáme za národní bohatství, na které jsme a budeme hrdí, máme právo, ale zejména povinnost tyto hodnoty důsledně obhajovat. Proto požadujeme:

1) Aby společnost Eastern Sugar respektovala smysl a duch reformy a restrukturalizaci prováděla jenom v těch pěstitelských oblastech, které nevykazují potřebné ekonomické parametry

2) V případě, že záměr společnosti Eastern Sugar v České republice je podložen jejími vnitřními ekonomickými důvody, požadujeme odchod společnosti z ČR za úplatu odpovídající výnosům z restukturalizační podpory

3) Požadujeme, aby kvóta cukru 102 473 tun přidělená bezplatně českým státem zůstala nadále v České republice.

V Praze 22. listopadu 2006

Ing. Zdeněk Joudal, předseda Svazu pěstitelů ČR  

Ing. Jan Veleba,  prezident Agrární komory ČR                                                 

Ing. Josef Uchytil, předseda Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska