KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závěry a doporučení Komoditní rady AK ČR pro obiloviny a olejniny

23/08/06

Zdroj: AK ČR

Na základě zjištění MZe a AK ČR o stavu sklizně ke dni 21.8.2006 Komoditní rada konstatuje, že:
• celková sklizeň obilovin z důvodu vzniklých škod dosáhne úrovně  cca 5 850 tis. tun základních obilovin a 550 tis. tun kukuřice a ostatních obilovin, tj. 6 400 tis. tun. Tato úroveň produkce zabezpečí domácí spotřebu.

• závažným problémem je nízká kvalita obilovin jak pro potravinářské, sladovnické a osivářské účely, tak i pro výrobu krmiv. Proto KR vyzývá odběratele a zpracovatele, aby si včas zabezpečili kvalitní partie suroviny, tak aby nedošlo k jejich vývozu do zahraničí.

• pšenice potravinářských parametrů – bylo sklizeno 760 tis. tun z celkové potřeby 1,2 mil.tun

• sladovnického ječmene bude chybět 35-40% z celkového množství.

Dále:
• KR doporučuje, aby „Přehled poškození obilovin k 6. 8. 2006“ zpracovaný na základě metodických pokynů ZA a PÚ a uzavřený 18.8.2006 byl považován za oficiální dokument pro případnou kompenzaci vzniklých škod.

• KR doporučuje zemědělským podnikům vypracovat vlastní, podrobnější dokumentaci o vzniklých škodách (včetně zaorávek nesklizených ploch).

• KR upozorňuje, že zpracovatelé řepky připravují srážkový systém na porostlá semena – srážka může být, při 50% porostlosti 2 200,- Kč/t z ceny.

• KR doporučuje vedení AK ČR jednat s MZe a dalšími příslušnými orgány o:

  • využití ustanovení čl. 28 nařízení Komise č. 1782/2003 a požadovat výplatu záloh na SAPS za rok 2006 od 15.10. do 1.12.2006
  • poskytnutí tzv. žňových půjček z PGRLF v obdobném režimu jako byly poskytnuty nebo nabídnuty tzv. povodňové půjčky.
  • vyplacení částečných kompenzací zemědělským podnikům za vzniklé škody, na základě „Přehledu poškození obilovin k 6. 8. 2006“.
  • odložení projednání návrhu na změnu kvalitativních parametrů pro kukuřici na intervenční nákup roku 2007.
  • uplatnění koncepčního přístupu k eliminaci rizik zemědělského podnikání zvýšením podpor na zemědělské pojištění a vytvoření fondu nepojistitelných rizik v rámci PGRLF.

Komoditní rada informuje o výsledcích jednání vedení AK ČR se státním tajemníkem Ing. Tomanem ve věci kompenzace škod, které proběhlo dnes s následujícími závěry:

• Konečné jednání o možných kompenzacích proběhne ihned po ukončení žní, až budou známy konečné výsledky.

• MZe zabezpečí šetření zaoraných ploch obilí a řepky, které nelze sklidit.

• MZe a AK přistoupí po žních k řešení dokonalejšího způsobu pojištění či zajištění úrody proti nepříznivým přírodním podmínkám.

Zařazeno v Aktuality, Žně 2006