KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PGRLF mění od příštího roku systém výplaty dotací

15/08/06

Zdroj: AGROWEB

Rozhovor s Petrem Buchalem, předsedou představenstva a ředitelem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

Fond mění od příštího roku výplatu dotací, proč k tomu přistupujete?
Všechny naše změny směřují ke zjednodušení administrace nebo zvýšení kontroly při poskytování dotací. Od 1. ledna 2007 nastane při jejich výplatě zásadní změna. Doposud se poskytují zálohově k aktuálnímu termínu, kdy klient je povinen podle úvěrové smlouvy platit bance úroky. Vždy dvakrát v roce – ke 30. červnu a 31. prosinci – probíhá vyúčtování podle informací z banky, která nám sděluje, v jakém termínu, při jaké úrokové míře a v jaké výši klient zaplatil úroky. Na základě toho se uskuteční vyúčtování a nadále se dotace poskytují zálohově. Po ukončení smluvního vztahu klient – banka a klient – PGRLF probíhá závěrečné vyúčtování. Tento systém bude platit pro všechny žádosti přijaté do 31. prosince letošního roku a po celou dobu trvání těchto smluvních vztahů. Žádosti od 1. ledna 2007 se už budou řídit novým systémem, takže souběžně tu budou dva způsoby výplaty dotací.
Pro fond to bude jistě zjednodušení …
To bezpochyby, odpadne nám dvojí vyúčtování během roku a závěrečné vyúčtování. Nebudou vznikat žádné přeplatky a nedoplatky, když výplata dotací proběhne až na základě informací, které nám poskytne banka. Při současném způsobu se někdy musí vymáhat vratky, i když to nebývá často. Novým systémem tomu předejdeme.
Méně se přechod na jiný způsob výplaty dotací asi bude líbit žadatelům?
Je pravda, že při náběhu na nový systém může mít klient pocit, že mu chybějí peníze, když byl zvyklý je dostávat předem.
Neměla k tomu výhrady agrární komora, jejíž prezident je členem představenstva PGRLF?
Tady jsme se shodli jsme na tom, že bezpečnost a zjednodušení systému má přednost před tím, kdy se může zdát, že finance dané předem jsou výhodnější. Je to jen otázka překlenutí přechodného období. Nemyslím si, že by zemědělci dnes měli takovou nedostupnost zdrojů, aby je toto nějak významně omezilo.
Bude se něco měnit v činnosti PGRLF v příštím roce, tedy po třech letech od vstupu do Evropské unie, kdy má být nová notifikace?
Zatím nepočítáme, že by se něco měnilo v dotacích, které poskytujeme. Chceme, aby nám Evropská komise znovu potvrdila stávající činnosti v plném rozsahu. Do roku 2013 by fond mohl být nadále užitečným doplňkem zemědělské podpůrné politiky státu. Prostor pro tento typ pomoci tady je a poptávka po ní je veliká.
Jak letos fond vychází s finančními zdroji, když nedostal žádné peníze ze státního rozpočtu?
Vychází. Naštěstí má z dřívějších let několikamiliardovou finanční zajištěnost. Že jsme z rozpočtu nic nedostali, se na letošních dotacích neprojeví. Pro příští rok se už při přípravě státního rozpočtu počítá se 700 miliony korun pro PGRLF. Pořád platí, že už několik let se naše výdaje na podpory pohybují kolem této částky.
Co pro PGRLF vyplývá z výsledků forezního auditu?
Audit, který řešil způsoby administrací, hospodaření, správu portfolia, žádné převratné nedostatky neodhalil. V podzimních měsících má jít do vlády návrh, jak zlepšit některé legislativní úpravy našeho statutu. Snažíme se ještě více otevřít informovanost veřejnosti o našich podporách, vytvořit standardnější situaci při výběrových řízeních, které provázejí některé naše potřeby, jež musíme poptávat u vnějších dodavatelů, tzn. při správě portfolia. Snahou je rozložit ji mezi více subjektů, které budeme hledat prostřednictvím výběrových řízení, což v minulosti vždy nebylo.
Budete tedy podobně jako intervenční fond zveřejňovat, kolik kdo dostal dotací?
Naše provázanost na portál Farmář už něco naznačuje. Možná zpětně od roku 1999 se bude moci kdokoli dozvědět o dotacích od PGRLF. Do smluv jsme zakotvili, že klient souhlasí se zveřejňováním těchto údajů.
Uvažuje fond o odprodeji některých majetkových účastí, které si ještě drží?
Jsme majoritním vlastníkem Výstaviště České Budějovice a ZZN Nový Jičín, máme také 33 procent akcií ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském a 34 procent v Českomoravské společnosti chovatelů. Určitě je vhodné držet balík v českobudějovickém Výstavišti, pokud chceme zachovat tradici zemědělského výstavnictví. Není ale na fondu, aby o prodeji strategických podílů rozhodoval, to je věc resortu.
Tendr na prodej pohledávky za Setuzou byl zrušen, jaké bude pokračování?
Očekávám, že nová vláda o tom bude jednat co nejdříve. Tendr se buď obnoví, nebo se musí začít s vymáháním pohledávky.
Soud pohledávku zpochybnil, což by asi komplikovalo její vymáhání …
Proto to bylo vždy deklarované jako pohledávka s právní vadou. Nicméně soudní procesy pokračují. Nový kabinet by měl co nejdříve rozhodnout, jak s pohledávkou naložit.
Podle našich informací byste mohl být členem vlády, pokud by byla tzv. úřednická. Dostal jste nabídku na funkci ministra zemědělství?
Mluvil jsem o tom s ministrem Janem Mládkem. Mé jméno je mezi možnými kandidáty na tuto funkci. Jsem však členem ČSSD, i když jen řadovým, a do úřednické vlády by měla sociální demokracie vyslat spíš nestraníky.

Zařazeno v PGRLF