KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozhovor s Františkem Kučerou, předsedou Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

20/06/06

Zdroj: AGROWEB

O názoru majitelů lesů na poplašná tvrzení obsažená ve stanovisku vědců k údajně špatnému stavu lesů v ČR, o tom, jak vypadají náhrady za omezení hospodaření spojené se soustavou Natura 2000, o připravovaném novém náropdním lesnickém programu i o možnostech podpor pro majitele lesů v příštím finančním období EU.

Nedávno bylo zveřejněno stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. Vaše sdružení s ním nesouhlasilo.

Odmítáme zejména opakované a jednostranné konstatování, že naše lesy jsou ve špatném stavu a nadále chřadnou. Toto zjištění se opírá pouze o výsledky pedologických rozborů a o míru defoliace, která je celoevropským problémem a nemá dopad na růst stromů. Jak vyplývá z inventarizace lesů, zásoby dřeva naopak přibývají. Náš lesní zákon je jeden z nejpřísnějších v Evropě. Každý vlastník lesa kromě velmi malých výměr do pěti hektarů musí dodržovat určitý poměr zpevňujících listnatých dřevin, zalesnit holiny, dělat všechna pěstební opatření. Jinak mu hrozí sankce. O jednotlivých opatřeních navržených ve stanovisku jsme ochotni diskutovat. Jeho autoři i signatáři by se nejdříve měli přesvědčit o skutečném stavu našich lesů a podebatovat si s jejich majiteli a správci.

Soustava Natura 2000 je již dávno skutečností. Jsou také vyřešeny náhrady za újmy a omezení s ní spojené?

Zatím čekáme na vyhlášku, která již měla dávno platit. Podle představy ministerstva životního prostředí i zemědělství by měly být náhrady co nejnižší. Majitelé lesů požadují kompenzace, které odpovídají újmě nebo vícenákladům. Čekáme na ně marně. Netýká se to jen soustavy Natura, ale i jiných druhů omezení hospodaření v lesích.

Připravuje se národní lesnický program (NLP) na roky 2007 až 2013. Jste spokojeni s jeho návrhem?

Nejdříve se měla vést nějaká veřejná diskuse o tom, v čem je současný NLP zastaralý, v čem je třeba jej opravit. Z ní by vzešla potřeba, které části NLP, na jakých zásadách a jakým směrem je třeba aktualizovat, popřípadě doplnit či změnit. Žádná takováto diskuse se neodehrála. Bývalý náměstek ministra zemědělství rovnou jmenoval odbornou skupinu, která měla zpracovat jednotlivé kapitoly. Přestože jsme o to několikrát žádali, žádný majitel lesů neměl možnost se na této práci podílet. Přitom se jich bude program bezprostředně dotýkat. Jak jsme si ověřili, je to postup nezvyklý i v zemích Evropské unie (EU). Tvůrci NLP se málo věnovali problému, který nás nejvíc tíží, a to dvojkolejnosti státní správy v lesním hospodářství. Dnes je roztříštěna pod dvě ministerstva — zemědělství a životního prostředí. Za to, že majitel ve svém lese poruší zákon o lesích, může být pokutován podle stejného paragrafu dvakrát, a to orgánem státní správy, tedy pověřenou obcí nebo krajským úřadem, a současně Českou inspekcí životního prostředí. Na jednom ministerstvu se připraví návrh nějaké vyhlášky a při schvalování na druhém se vše změní. Do obou resortů jdou velké prostředky i z EU a řada programů se přitom překrývá. V době, kdy se tvoří nová vláda i nový NLP, je nejvhodnější příležitost o změnách státní správy diskutovat. V NLP je navíc navržen institut speciálního orgánu státní správy lesů. Tuto funkci by měl vykonávat Ústav pro hospodářskou úpravu lesa. Pod něj by měly spadat plány rozvoje lesa, jmenování lesních odborných hospodářů apod. Nejsme proti tomu, ale nad státní správou lesů se musí diskutovat, najít nějaké komplexní zjednodušující řešení. Měly by se diferencovat zájmy státních a nestátních lesů. Zákon o lesích je staví do jedné řady, ale ve světě to není zvykem. Poslání a ekonomické zázemí těchto subjektů je jiné. Postrádáme také návrh řešení otázky hospodaření v lesích velmi malých výměr tzv. malolesů.

Jak na lesnictví myslí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova?

Na tvorbě programů pro čerpání z tohoto fondu se podíleli ekologové, pracovníci různých odvětví, ale nebyli tam zastoupeni majitelé lesů. Připomínkovali jsme některé zásadní věci. Na lesy by měla jít ročně miliarda korun, ale z ní 300 milionů je vyčleněno na zalesnění zemědělské půdy. Zatímco prostředky na zemědělství se znásobily, pro lesní hospodářství se nezvýšily. Řada obcí, měst i zástupců krajů vznesla připomínky ke kapitole lesního hospodářství. Posbírali jsme zásadní poznatky ze všech regionů, soustředili je do petice, kterou podepsala řada radnic, krajských úřadů, správců a majitelů lesů. Upozorňujeme v ní, že program fondu se kříží s jinými. Obsahuje tituly, které považujeme jen za symbolické, protože v jejich rámci jde na všechny kraje pouze několik milionů korun. Stěžujeme si také na náročnou administrativu a skutečnost, že investiční tituly jsou nedostupné pro obce a jejich příspěvkové organizace. Fondy jsou pro bohaté vlastníky, kteří mohou projekty zafinancovat a není pro ně problém vyrovnat se s jejich administrativní náročností. Na petici, kterou jsme předali ministrovi zemědělství Janu Mládkovi, jsme dostali víceméně zamítavou odpověď od ředitele odboru, s jehož činností jsme vyjádřili nespokojenost. Požadavky regionů a vlastníků lesů nebyly zásadně vzaty v úvahu.


 


 

Zařazeno v Lesnictví a myslivost