KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stav českých lesů je třeba zlepšit

12/05/06

Zdroj: AGROWEB

Část akademiků zabývajících se přírodními vědami míní, že je třeba zlepšit stav českých lesů. Vyzvala proto státní exekutivu a zákonodárce v dnes vydaném stanovisku, aby provedli konkrétní opatření.

 Je třeba vyloučit holoseče.
· Preferováno by mělo být kácení malých ploch a výběrové kácení. Předpisy mají zároveň umožnit, aby holiny, které vznikly v minulosti nebo vzniknou při dalších kalamitách, mohly být zalesněny nejprve pionýrskými dřevinami. Odolné stromy vyrostou na holinách až pod jejich částečným zastíněním.
 Měla by probíhat
· obnova přirozené druhové skladby, tedy výsadba takových druhů dřevin, které odpovídají danému stanovišti. Proměna druhové skladby bude trvat nejméně sto let, je však nezbytné s ní začít. Stát by měl zcela vyloučit dotace na vysazování stromků na nevhodná stanoviště, například smrku ve středních polohách. Při přirozené obnově lesů je třeba vyloučit kácení pionýrských dřevin: bříz, osik a podobně.
 Je třeba ponechat staré stromy a mrtvé dřevo v
· káceném lese. V běžném lese by mělo zůstat nejméně několik kusů na hektar a více. Zajistí se tak zachování důležitých stanovišť pro život řady druhů a ponechání živin v lese. Dřevní odpad po těžbě by neměl být odvážen a pálen.
 Vápnění a hnojení je třeba výrazně omezit až zcela vyloučit. Je mimořádně
· nákladné, ale především vede k vytváření umělých ekosystémů, které postupně znovu vykazují znaky poškození.
 Počet zvěře je nutné snížit na únosnou
· míru. Sazeničky a přirozené zmlazení potřebných dřevin, včetně listnáčů a jedle, musí mít možnost odrůstat bez nákladné umělé ochrany.
 V prvních zónách
· národních parků a lesních národních přírodních rezervacích musí být zajištěna důsledná ochrana přírodních procesů. V porostech, kde druhová skladba není zásadně odlišná od přirozené, by měly být vyloučeny veškeré hospodářské zásahy.
 Je nezbytné vyloučit zalesňování biologicky cenných přírodních lokalit,
· jako jsou malé druhově bohaté louky v lesích.
 Při zalesňování holin a
· zemědělských půd by se neměly vysazovat rovnou sazenice přirozených dřevin, zejména jedle a buku. V takových podmínkách by měl stát podporovat postupy s využitím přípravných dřevin.
 Při zalesňování rozsáhlých devastovaných
· ploch po povrchové těžbě uhlí, pískovnách a na haldách by měl být ponechán dostatečný prostor pro pionýrské dřeviny.

Zařazeno v Lesnictví a myslivost