KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Používání podpořené lesnické techniky pro služby

23/03/06

Zdroj: MZe ČR

Upozornění pro žadatele o podporu z Operačního programu Zemědělství podopatření 1.3.2. Investice do lesů, investiční záměr d) pořízení strojů


 


Na základě podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže upozorňujeme žadatele o finanční podporu z OP Zemědělství na povinnost dodržovat ustanovení bodu 6, písm. u) obecné části Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, které stanoví, že „příjemce pomoci je povinen dodržovat pravidla volné soutěže v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek, regulérnost veřejné pomoci, ochrana životního prostředí, podpora rovnosti žen a mužů, zákaz nabízení výsledků projektu za přehnaně nízké ceny, apod.)“.


 


Tuto podmínku je nutné dodržet zejména v případě podopatření 1.3.2., kdy lesnické stroje pořízené za podpory z OP Zemědělství nesmí být nabízeny v rámci služeb za cenu výrazně nižší, než je cena obvyklá. V případě, že by stroje pořízené s podporou z OP Zemědělství byly použity ke službám za úplatu za přehnaně nízkou cenu, existuje dle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potenciální riziko narušení hospodářské soutěže na trhu poskytování služeb stroji vlastníky/nájemci lesů a následně také riziko postihu ze strany Evropské komise.


 


Plné znění Pravidel pro žadatele je k dispozici na internetových stránkách ministerstva zemědělství pod odkazem Dotace a programy/ Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele.


 


 


Tomáš Loskot


tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Lesnictví a myslivost