KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak začít podnikat v ekologickém zemědělství

03/03/06

Zdroj: KIS Jihočeský kraj/ ÚZPI

Jak má postupovat každý nový zájemce, který hodlá podnikat v ekologickém zemědělství – ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby a ekologický včelař.

 


Kadžý nový zájemce musí podat jednostránkovou žádost na ministerstvo zemědělství, kterou si lze stáhnout níže nebo si ji vyžádat telefonicky na čísle 221 812 025, e-mailem na adrese iva.sipkova@mze.cz nebo u kontrolních organizací (komtakt viz níže). Ekologický včelař se registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec. Na žádost o registraci pro ekologické zemědělství se vylepuje kolek v hodnotě 1000,- Kč.


 


Žádost se podává na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, Těšnov 17, 117 05  Praha 1. Kontaktním místom pro ekologické zemědělství na MZe je také odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, tel. 221 812 056 nebo 221 812 419, e-mail: martin.leibl@mze.cz, jiri.jungr@mze.cz


 


Od 30.12. 2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. To znamená, že je např. nepřebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele, umístí do regálu a prodá konečnému spotřebiteli.


 


Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení.


 


V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve zkontaktuje příslušnou kontrolní organizaci, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzavře s ní smlouvu o kontrole, kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení, které tvoří přílohu žádosti o registraci.


 


V případě ekologických zemědělců vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o zahájení přechodného období, případně rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství (po uplynutí doby přechodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství.


 


V případě zvýšení nebo snížení výměry pozemků na ekofarmě, nebo v případě zařazení nového druhu zvířat do ekologického zemědělství nebo vyřazení stávajícího druhu, je ekologický zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit. Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláškou není stanoven formulář pro oznamování změn, hlásí se změny na formulářích, které si lze vyžádat přímo u kontrolní organizace, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, a se kterou má ekologický zemědělec uzavřenu smlouvu (KEZ o.p.s. nebo ABCERT GmbH). Formulář se po vyplnění zasílá zpět kontrolní organizaci, podání oznámení o změně nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení. V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.


 


Kontrolní organizace


Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena MZe výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. K 1.1. 2006 byly MZe pověřeny výkonem kontroly a certifikace následující kontrolní organizace:


 


Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s.


Poděbradova 909


537 01  Chrudim


Tel.:  469 622  249


Fax:  469  625 027


e-mail: kez@kez.cz


www.kez.cz


 


ABCERT GmbH


Zemědělská 5


613 00 Brno


Tel.: 545 215 899


Fax: 545 217 876


e-mail: info@abcert.cz


www.abcert.cz