KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak mají vést účetnictví příjemci dotací

16/02/06

Zdroj: Agroweb

S blížícím se datem pro splnění povinnosti odvést daně z příjmu se množí dotazy ze strany příjemců zemědělských dotací ohledně způsobu, jakým mají podle zákona vést účetnictví. Jak mají vést účetnictví příjemci přímých plateb na plochu (SAPS), podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) a podpor z operačního programu zemědělství informoval mluvčí ministerstva Tomáš Loskot.

Povinnost vést účetnictví podvojnými zápisy, (dříve podvojné účetnictví) je stanovena v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se vztahuje na:
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.
Příjemci dotací ze společných fondů EU v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, tj. přímé platby na plochu (SAPS) a podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP), kterým nevyplývá povinnost vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mohou nadále vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů.
Koneční příjemci podpor z operačního programu zemědělství jsou povinni vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Koneční příjemci pomoci EU v rámci strukturálních fondů, kterým nevyplývá povinnost vést účetnictví ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví postačí, když budou i nadále vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů, pouze rozšířenou o dodatečné požadavky, které jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí podpory:
 příslušný doklad
· musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví;
 předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné,
· srozumitelné a průběžně písemně – chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 při kontrole příjemce pomoci poskytne na vyžádání
· kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
Příjemci pomoci musí být schopni průkazně všechny operace dokladovat podle relevantních nařízení komise při následných kontrolách a auditech. Příjemci podpory musí poskytovat údaje podle rozhodnutí o poskytnutí podpory, připomněl Loskot.

Zařazeno v Aktuality