KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Welfare-proč se jím zabývat

05/09/05

Důvody proč by se zemědělci měly zabývat problématikou welfare

Welfare-proč se jím  zabývat


 


 


Welfare  (pohoda) zvířat představuje stav, ve kterém se organismus zvířete snaží vyrovnat s prostředím,ve kterém žije(BROOM,1986).  Charakterizuje podmínky nezbytné pro zachování života  a zdraví zvířat, tak i k zajištění optimální pohody.Tato obecná definice v sobě ale skrývá širší  problematiku než by se zdálo z její přečtení . Především zahrnuje tyto okruhy otázek:


v     problematiku přístupu ke krmivu a pitné vodě


v     možnost pohybu


v     možnost kontaktu mezi jedinci stejného druhu a vytváření sociálních vazeb


v     zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení a větrání


v     vhodné řešení technologických zařízení (boxy,podlahy apod.).


v     zajištění veterinárně preventivních opatření (diagnostika, terapie)


(uvedeno v odborné publikaci „Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic“ od  O. Doležala a kolektivu z VUŽV)


Jednotlivé okruhy problematiky zde uvedené  spolu úzce souvisí, prolínají se a navazují na sebe a tvoří tak kompaktní celek. Proč by se tedy zemědělec měl zabývat welfare? Zde je několik odpovědí:  1. Měli bychom si uvědomit, že zvíře je živý organismus a tak by se sním mělo také zacházet.

  2. Nadbytek produkce výrazněji zasáhl do technologií zvyšující produkci a směřuje čím dál tím více právě k zajištění pohody zvířat. Jen zvířata, která mají zabezpečeny  na dostatečné úrovni fyziologické potřeby, jsou schopna poskytovat maximální užitkovost odpovídající jejich genetickému potenciálu, jsou schopna využít plně krmnou dávku, zachovat si pevné zdraví, dosáhnou delšího produktivního věku.

  3. Zlepšení těchto aspektů vede ve finále ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců, což je hlavním cílem výrobců.

  4. O důležitosti  welfare hospodářských zvířat svědčí to, že je řeší i Zásady správné zemědělské praxe pro agroenvironmentální opatření v bodě 7:. „Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě.“ Poskytnutí dotace je podmíněno dodržením  této zásady.

  5. Pro snadnější, rychlejší ( z hlediska úspory vlastních finančních prostředku )dosažení cíle vychází vstříc i  OP. Počítá s finančními prostředky na zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat v opatření 1.1, podopatření 1.1.1. – Investice  do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům v investičním záměru a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu,prasat.ovcí a koz. 

Vstupem ČR do EU jsme se zavázali dodržovat  standardy  zakotvené v zákonech a nařízeních  platných pro Evropské společenství.V naší legislativě je otázka ochrany zvířat řešena zákonem 149/2004Sb., který obsahuje úplné znění zákona č.246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších znění. V § 12odst. 2 jmenovaného zákona je uvedeno: „Minimální standardy a další podrobnosti pro chov hospodářských zvířat stanoví ministerstvo prováděcím předpisem“ .Tento  problém  řeší vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,  která začala  platit dnem vstupu ČR do EU tj. od 1.5.2004


. 


 S přihlédnutím na důležitost této problematiky byl welfare zařazen do Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2a §d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství pod označením 9.F.b.


Pro potřebu tohoto titulu byly v ÚZPI  metodiky-poradci vypracovány protokoly a metodiky


k posuzování stájí pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat


Protokoly jsou jednoduché tabulky s dotazy na které je jednoznačná odpověď ANO nebo NE. Pro splnění a vyhovění požadavkům vyhlášky 208/2004 SB., je nutno odpovědět kladně u všech otázek


Metodiky obsahují odkaz na paragrafové znění otázek, případně odkazy na další vyhlášky a nařízení..


Použití těchto metodik a protokolů je závazné pro práci soukromých poradců při hodnocení zemědělských podniků. Znění těchto protokolů a metodik lze zjistit  v odkaze Welfare zvířat.


 


Zpracoval: ing. Klement  metodik – poradce


                  pracoviště  ÚZPI Jihlava


 


 

Zařazeno v Aktuality, WELFARE