KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

30/09/05

Článek České televize

Nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
a o změně některých zákonů


V uplynulých dnech podepsal prezident nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích.
Tento zákon vyjde ve Sbírce zákonů v září a dnem vydání nabude účinnosti.

Celé znění senátem schváleného návrhu zákona, tak jak je k dispozici na webových stránkách Parlamentu ČR, je uvedeno zde.

Co se televizního poplatku týká, nejzřetelnější změnou je jeho zvýšení ze 75 na 100 Kč a to od října 2005. Je proto nutné změnit si svůj trvalý příkaz (poplatníci platící přímo na účet ČT, podnikatelé a právnické osoby), případně doplatit rozdíl (platí pro ty, kteří platí poplatek na delší období dopředu). V dalších letech bude postupně poplatek navyšován, od roku 2007 bude poplatek ve výši 120 Kč a od roku 2008 bude 135 Kč.

(Poznámka: u poplatníků, platících televizní poplatek prostřednictvím SIPO budou změny provedeny automaticky a nemusí proto v tomto směru podnikat žádná opatření.)

Další zásadní změnou je, že domácnosti a podnikatelé, kteří nejsou v současné chvíli evidováni jako plátci televizního poplatku, se stanou ode dne platnosti zákona poplatníky, pokud jsou připojeni k elektrorozvodné síti. Pokud na výzvu ČT nebudou moci doložit, že nevlastní ani neužívají televizní přijímač (nebo jakékoli jiné zařízení schopné přijímat televizní vysílání), vystavují se podnikatelé nebezpečí sankce ve výši 10.000,- za každý nepřihlášený televizní přijímač a domácnosti sankce ve výši 10.000,- Kč (bez ohledu na počet TV přijímačů).


Nový zákon – otázky a odpovědi


Od kdy platí nový zákon?
Nový zákon o televizních a rozhlasových poplatcích nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Den vyhlášení zákona je den, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, tj. 13.září 2005.


Od kdy se platí nový poplatek?
Nová výše poplatku 100 Kč měsíčně platí od 1.10.2005 za období říjen 2005.


Když mám předplaceno do konce roku, týká se mě změna poplatku?
Ano, jste povinen doplatit rozdíl mezi starým a novým poplatkem a to od měsíce října 2005 včetně. Změna poplatku není změna „smlouvy“ mezi poplatníkem a televizí, je to zákonem stanovený poplatek a jeho výše není vázána na případné přeplatky či platby předem.


Jak mám doplatit poplatek, když již mám zaplaceno do konce roku?
Domácnosti musí doplati rozdíl 25 Kč za každý měsíc do 15.12.2005 a podnikatelé a organizační složky státu do 15.10.2005.


Jsem poplatníkem, i když nemám televizi?
Poplatníkem je vlastník televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud jej neužívá vlastník. Poplatníkem je podle zákona každý odběratel elektřiny pokud na výzvu České televize neprokáže čestným prohlášením, že není vlastníkem ani uživatelem televizního přijímače. Poplatníkem také nejste, pokud na výzvu České televize sdělíte, kdo ze společné domácnosti evidovaným poplatníkem je.


Jsem zdravotně postižený. Jsem tedy osvobozen od placení?
Osvobození ze zdravotních důvodů se v novém zákoně nemění. Nadále jsou osvobozeny pouze osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou.


Můj 12 letý syn je nevidomý, musím platit poplatek ?
Ano, poplatek platit musíte. Osvobození z titulu zdravotních důvodů se týká poplatníků, tj. vlastníků televizního přijímače, což váš syn zřejmě není. Osvobozeny jsou zrakově či sluchově postižené osoby, pokud žijí osaměle nebo ve společné domácnosti s jinými zrakově či sluchově postižené osobami.


Mám nízký příjem. Musím platit televizní poplatek?
Osvobozeny jsou osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 1,4 násobek životního minima – tak, jak tomu bylo i podle předchozí zákonné úpravy. Nově přibyla povinnost žádat o osvobození a prokazovat příjem každého půl roku. Pokud není žádost v této lhůtě ČT doručena, stává se uplynutím 6ti měsíců osvobozený poplatník opět platícím poplatníkem a případně vzniklý dluh bude Českou televizí právně vymáhán.


Kdo je poplatníkem televizního poplatku?
Každý vlastník nebo uživatel (užívá-li televizní přijímač, který není jeho, déle než 30 dní) televize – nebo jiného zařízení, které je schopné jakýkoliv televizní program reprodukovat.


Jak to, že mám platit za televizi, když žádnou nemám?
Poplatníkem je podle nového zákona každý, kdo je odběratel elektřiny připojený k distribuční soustavě. Pokud na výzvu České televize neprokáže čestným prohlášením opak, je po uplynutí 30ti dnů zaveden do evidence jako poplatník a případně vzniklý dluh bude Českou televizí právně vymáhán.


Mám dva elektroměry – v bytě, a na chalupě. To mám platiti podle nového zákona dvakrát?
Na placení poplatku za domácnost se nic nemění: domácnost platí za jeden přijímač, nezávisle na počtu televizí nebo elektroměrů.


Nemám televizi, ale mám elektroměr. Budu nucen od 1.října platit poplatek!?
Nikoliv. Pokud však budete Českou televizí osloven, budete muset do 30 dnů písemně čestně stvrdit, že žádný přijímač nevlastníte, ani neužíváte.


Musí školy platit poplatek za televizi?
Ne, školy zapsané ve školském rejstříku dle školského zákona (mateřské, základní a střední školy) nemusí od 1.10.2005 platit televizní poplatek, od kterého jsou nadále osvobozeny. Poslední poplatek školy platí za září 2005.


Musí policie, armáda, BIS a vězeňská služba platit za televizi?
Ano, podle nového zákona již nejsou osvobozeny Policie ČR, Armáda ČR, Bezpečnostní informační služba a Vězeňská služba ČR a proto se stávají poplatníky podle tohoto zákona od září 2005 s povinností platit poplatek z každého televizního přijímače od října 2005.


Bude se televizní poplatek ještě zvyšovat?
Ano, zákon stanoví, že výše televizního poplatku bude od 1.ledna 2007 120.- Kč a od 1.ledna roku 2008 135,- Kč.


Jaké jsou pokuty?
Pokuta za nepřihlášenou televizi je 10 000,- Kč. Pokuta za nesplnění povinnosti hlásit České televizi změny (evidenční povinnost) je 1 000.- Kč. Tato sankce je podle zákona uplatněna, pokud poplatník


  • do 15 dnů neoznámí zánik okolností odůvodňujících osvobození ze sociálních důvodů, nebo
  • neoznámí skutečnost že přestal být poplatníkem, nebo
  • že byl osvobozen, nebo
  • že neplatí televizní poplatek, protože ten je již placen jiným členem domácnosti
a současně přestane platit tv poplatek.


Jaké údaje jsem povinen uvést při přihlašení k televiznímu poplatku?
a) poplatník – fyzická osoba (domácnost) je povinen uvést:
       příjmení a jméno, místo trvalého pobytu (u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu) a datum narození

b) poplatník – podnikatel je povinen uvést:
       jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo a předmět podnikání,
       jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem
    nebo
       obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti, jde-li o právnickou osobu


Jsme základní škola a platíme TV poplatky. V novém zákoně o TV poplatcích jsme zjistili, že podle § 4 jsme osvobozeni od placení. Musíme to někde hlásit, nebo jenom přestaneme platit?
Česká televize sama ukončí evidenci u škol osvobozených ze zákona od 1.10.2005, odhlašovat se nemusíte. Budete o tom informováni e-mailem či dopisem. Poplatek za 4.čtvrtletí již neplaťte. V případě, že máte poplatky zaplaceny až do konce roku, bude vám přeplatek vrácen do konce října.
Dotazy a odpovědi slouží pro rychlé vysvětlení principů nového zákona. Není možné se odvolávat na jejich znění, analyzovat je z právního hlediska či jinak „slovíčkařit“. Konečné a rozhodující je vždy znění zákona. Jeho přesný text naleznete zde.

Zařazeno v Aktuality