KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Připomenutí termínu

05/08/05

Připomenutí termínu žadatelům o dotace

Žadatelé o poskytnutí dotace z podopatření ošetřování travních porostů, z podopatření ekologické zemědělství a žadatelé o poskytnutí dotace podle NV č. 241/2004 Sb. (LFA) mají povinnost do 31.8.2005 předat RO SZIF na formuláří SZIF čestné prohlášení o stavu chovaných koní v přepočtu na VDJ ke 20. dni každého měsíce v období od 1.1.2005 do 31.8.2005.


1) Žadatel o poskytnutí dotace z podpoatření ošetřování travních porostů má povinnost podle § 7 odst. 10 NV č. 242/2004 Sb. v platném znění:


2) Žadatel o poskytnutí dotace z podopatření ekologické zemědělství má povinnost podle § 6 odst. 7 NV č. 242/2004 Sb. v platném znění:


3) Žadatel o poskytnutí dotace podle NV č. 241/2004 Sb. (LFA) v platném znění má povinnost podle § 13 odst. 2 NV č. 241/2004 Sb. v platném znění:


– do 31.8.2005 předat RO SZIF na formluáři SZIF čestné prohlášení o stavu chovaných koní v přepočtu na VDJ ke 20. dni každého měsíce v období od 1.1.2005 do 31.8.2005.


Pokud je ČP doručeno do 25. kalendářního dne po uplynutí lhůty, sníží SZIF dotaci o 1% za každý pracovní den, o který bylo ČP doručeno po stanovené lhůtě. Snížení se neprovede, prokáže-li žadatel, že ke snížení došlo z důvodu zásahu vyšší moci.


 

Zařazeno v Aktuality