KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jaké hrozí sankce za nedodržování Zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

09/08/05

Sankce za nedodržování zákona č. 251/2005 Sb.

S účinností zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, který vstupuje v platnost od 1.7.2005 se zpřísňují i postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce a dodržování podmínek pracovního prostředí.


Pokud si nejste jisti, zda máte vše řádně ošetřeno aby vaše firma nebyla vystavena jedním z následujících postihů. Určitě by stálo za to si nechat udělat ve vaší  firmě audit BOZP a PO a na jeho základě při zjištění nedostatků urychleně tyto řešit.


Co vás může potkat v případě, že k vám přijde po 1.7.2005 inspektor a shledá, že něco z následujících §§ neplníte? Viz následující §§.


§ 28
 Správní delikty právnických osob na úseku pracovní doby


 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovní doby tím, že


a) nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo nedodrží délku směny, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu45),
b) nezajistí splnění podmínek při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu46),
c) uplatňuje-li pružnou pracovní dobu, nestanoví v pracovním řádu47) podmínky pro její uplatňování,
d) započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se zvláštním právním předpisem48),
e) nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn,
f) nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti,
g) neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku,
h) odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby dobu na jídlo a oddech,
i) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu49),
j) nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených případech50),
k) zahrne nesprávně svátky do pracovní doby,
l) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek v týdnu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu51),
m) nevede evidenci pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu52),
n) nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 95 zákoníku práce, kolektivní smlouvou, popřípadě se zákonem o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě45),
o) nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s § 96 odst. 1 zákoníku práce,
p) nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající ze zákoníku práce53),
q) vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce,
r) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 1 rok, prací přesčas,
s) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací přesčas53),
t) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací v noci54),55), nejde-li o jejich výchovu k povolání,
u) nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou hranici, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu54),
v) nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen lékařem56),
w) neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce v noci,
x) nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.


(2) Za správní delikt podle odstavce 1


a) písm. c), d), f) a w) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,
b) písm. m), n), u) a x) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč,
c) písm. g), i), j), k), l), q), r), t) a v) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
d) písm. a), b), e), h), o), p) a s) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.


 


§ 30
Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce


 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že


a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích,
b) neplní informační povinnost stanovenou v § 132 odst. 4 zákoníku práce,
c) nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby,
d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance,
e) nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu36),
f) nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 133 zákoníku práce,
g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu57),
h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání,
i) neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu58),
j) nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu10),
k) nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu10),
l) nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
m) nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu10),
n) neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím10),
o) nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů,
p) nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání,
q) neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v § 134 zákoníku práce a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí59),
r) neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v § 134a zákoníku práce,
s) poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v § 134e zákoníku práce, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat60), nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru61), a nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky62),
t) nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob,
u) zaměstná mladistvé zaměstnance3) pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob,
v) nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 136 zákoníku práce,
w) nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu34),
x) nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky.


(2) Za správní delikt podle odstavce 1


a) písm. b), c), v), w) a x) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,
b) písm. l), m), n) a p) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč,
c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
d) písm. d), e), f), h), i), o) a u) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.§ 31
Správní delikty právnických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců


 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců tím, že


a) nepřevede těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
b) poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, na pracovní cestu nebo postup při přeložení stanovený v § 154 zákoníku práce,
c) neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody,
d) neposkytne mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu s § 157 až 160 zákoníku práce,
e) neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 161 zákoníku práce,
f) zaměstná mladistvé zaměstnance3) nepřiměřenými pracemi v rozporu s § 165 zákoníku práce,
g) nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance3) v případech stanovených v § 168 odst. 1 zákoníku práce,
h) při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců3) se neřídí lékařským posudkem.


(2) Za správní delikt podle odstavce 1


a) písm. c) a h) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,
b) písm. b), d) a g) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,
c) písm. a), e) a f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.


 


§ 32
Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví


 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem63), která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.


 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.


 


§ 33
Správní delikty právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení


 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že


 a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru64) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení65) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,
b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru64) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení65) provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,
c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.(2) Za správní delikt podle odstavce 1


a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru. 

Zařazeno v Aktuality