KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

22/08/05

Jedním z kroků reformy společné zemědělské politiky EU je rozdělení finančních prostředků poskytovaných zemědělcům a dalším žadatelům z rozpočtu EU na dvě priority…

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)


Jedním z kroků reformy společné zemědělské politiky EU je rozdělení finančních prostředků poskytovaných zemědělcům a dalším žadatelům z rozpočtu EU na dvě priority, kterými jsou:


  1. podpory poskytované v rámci tzv. programování a posílení druhého pilíře rozvoje venkova

Podpory poskytované do oblasti zemědělství a venkova jsou v současnosti rozděleny do několika zdrojů, což v některých případech způsobuje nepřehlednost a plynou z toho nedorozumění. Proto byl v EU přijat návrh vytvořit za účelem jednotného poskytování těchto podpor nový fond, nazvaný Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD). Tento fond by měl nejen nahradit opatření podporovaná v současnosti operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) a Horizontálním plánem rozvoje venkova (HRDP), ale rozšířit tuto podporu i na nové oblasti jako je např. lesnictví, NATURA 2000 nebo rozvoj malých obcí. Věříme, že Česká republika bude při čerpání finančních prostředků z tohoto fondu úspěšná zejména díky zkušenostem státní správy i žadatelů získaným v programech SAPARD, OP a HRDP. Preferovanou metodou při podpoře projektů financovaných z EAFRD bude metoda LEADER, která podporuje ustavení místních akčních skupin (tzv. MAS) ve venkovských mikroregionech, založených na spolupráci místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi. I zde mohou státní správa, samospráva a další subjekty zúročit zkušenosti nabyté v programech LEADER ČR a LEADER+.


V současnosti je schvalován návrh nařízení o EAFRD, který se skládá ze čtyř os. První tři osy jsou zaměřeny věcně a týkají se:
  1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví


  2. Zlepšování životního prostředí a krajiny


  3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Čtvrtá osa, nazvaná LEADER, je metodická a po věcné stránce bude zahrnovat projekty zaměřené průřezově na cíle všech předchozích os.


ČR s tímto návrhem nařízení v zásadě souhlasí, nicméně stále uplatňujeme některé výhrady týkající se zejména rozšíření okruhu příjemců některých typů podpor, redefinice ostatních méně příznivých oblastí (LFA) a zvýšení maximální podpory pro jeden podnik. Jsme přesvědčeni, že EAFRD bude pro ČR  ve srovnání se současnou podporou rozvoje venkova obsahově i objemem finančních prostředků znamenat výrazný přínos a že nejen nahradí současný systém podpory rozvoje venkova platný do roku 2006, ale bude znamenat výrazné navýšení finančních prostředků určených na tento účel.Zdroj: MZe ČR