Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.czwww.mze.cz

Navigace
Aktuality
Společná zemědělská politika po roce 2020
Informační podpory poradenského systému MZe
Národní a evropské podpory
Jednotná žádost
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
Odborné a výukové materiály
Semináře a workshopy
Konzultační dny
Podpora středoškolského a odborného vzdělávání
Střední zemědělské školy v kraji
Informační podpory produktů resortní povahy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
Informace o zemědělské prvovýrobě
Zemědělství
Včelařství
Soutěže potravinářů Ústeckého kraje
Agrární komora ČR
Legislativa
Lesnictví
Veterinární správa
Životní prostředí
Zpravodaje
OAK Most
Informace o nás
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
O této webové stránce jsem se dozvěděl/a
Počet hlasů : 118457

Web informace
Dnes : st - 18.9.2019
Svátek má : Kryštof
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Kulatý stůl k zemědělskému školství
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142480 ; Vydáno : 21.5. 2018 ; Jiný autor : viz. zdroj

INFORMACE č. 46/2018

Dne 3. května 2018 se uskutečnil na krajském úřadě v Ústí nad Labem „kulatý stůl“ k zemědělskému školství Ústeckého kraje pod záštitou 1. náměstka hejtmana PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA. Zúčastnili se zástupci MZe, AK ČR, krajského úřadu, zemědělských škol a zemědělců (zastupovala Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most)

 

Představení současných potřeb zemědělců – Ludmila Holadová

 

·        Potřeby podnikatelů – Ing. Martina Pýcha, AK ČR

o      je potřeba organizovat kurzy pro zvýšení vzdělanosti zemědělců

o      stipendia jsou jen u podporovaných oborů – řezník – uzenář

o      zapůjčování strojů školám od podnikatelů, obsluha strojů může fungovat jako odborní učitelé učilišť

o      věnovat pozornost odborným poradcům, aby pomáhali – spolupracovat

o      příspěvky na řidičáky, některé školy nemají

 

·        Představení současných potřeb zemědělců

 

a)      Zatraktivnit výuku zemědělských oborů vybavením zemědělských škol nákupem moderních strojů a pomůcek.

Pokud chceme, aby v zemědělství pracovali mladí lidé, a měli jsme tak zajištěnou generační obměnu, musíme školy zatraktivnit pro studenty a nabídnout jim k výuce moderní stroje a zařízení

Využít program Centra odborné přípravy MZe a využít dotací na nákup strojů a zařízení, vybavení do laboratoří a další pomůcky pro daný zemědělský obor, např. traktory, secí stroje, GPS navigace, drony atd.

b)      Propojit praxi a odborné vzdělávání formou spolupráce zemědělských, lesnických, potravinářských a veterinárních podniků se středními a vyššími odbornými školami. Praktickou výuku podporovat programem MZe školní závody.

c)      Problémy zemědělství jsou shodné napříč celou republikou:

·         Nedostatek pracovní síly v zemědělství

·         V praxi chybí agronomové, zootechnici, dojičky, traktoristé

·         Mzdy v zemědělství jsou srovnatelné s jinými profesemi, ale musíme lépe konkurovat ostatním profesím.

·         V zemědělství je nutno pracovat o víkendech, svátcích, příp. na směny. Kumuluje se práce podle počasí, musí se pracovat v prodloužených směnách do pozdních nočních hodin (žně).

·         Někteří absolventi odcházejí do jiných oborů, než vystudovali.

·         Zkušeností z praxe je, že absolventi by měli být kvalifikovanou pracovní silou a být schopni pracovat s technologiemi, které jsou na farmách.

·         Zemědělství je velmi rozmanité, proto musí absolventi ovládat více profesí, to není jako práce u pasu. Absolvent musí být univerzální a musí si v praxi sám poradit. Už dávno neplatí, že do zemědělství jdou absolventi nebo lidé bez vzdělání, kteří nenašli nikde své uplatnění.

·         V zemědělství chybí koncepce.

·         Chybí také pozitivní pohled na zemědělství – vrátit zemědělství pozitivní tvář, hlavně u veřejnosti – jako významný obor národního hospodářství

·         Nabídnout žákům základních škol a jejich rodičům „Dny otevřených dveří“ – nejen na školách, ale také na farmách, aby viděli, jaká je to zajímavá práce.

·         ÚK plánuje podporu statku Jezerka, jako ekologické centrum neformálního vzdělávaní v oblasti environmentální výchovy

·         V současné době je u žáků základních škol velmi malý zájem o práci v oboru zemědělství. Je třeba větší propagace ze strany médií o zemědělských školách, práci v zemědělství, na farmách atd.

·         V Ústeckém kraji u příležitosti krajských dožínek na Peruci se koná vždy výstava všech nejmodernějších strojů, traktorů, kombajnů atd. v zemědělství, o kterou je velký zájem u dětí ze základních škol i dospělých. Je to dobrá ukázka a propagace zemědělství.

·         Omezit byrokracii a administrativní zátěž v zemědělství (ale i u škol), která namísto, aby se snižovala, velmi roste – je to už neúnosné a nezbývá čas na vlastní práci. Můžeme psát, argumentovat, hovořit s poslanci či ministry, ale nic se neděje, ale všude se skloňuje – snížíme byrokratickou zátěž – kde?

 

Prezentaci zemědělského školství Ústeckého kraje podala Ing. Dagmar Waicová – vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KE STAŽENÍ ZDE

 

Prezentaci Statku Jezerka u Kadaně podala Ing. Monika Pauliová – vedoucí statku KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Programy:

Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

Určeno všem vlastníkům lesů na území ÚK (dílčí omezení podle pásem ohrožení imisemi či velikostí lesního majetku)

Program podporuje:

        Zalesňování (první či opakované)

        Hnojení kultur (individuální k sazenicím, nikoliv letecké – Mze)

        Ochrana porostů a sazenic (oplocenky, individuální ochrana – tubusy, oplůtky)

Výše podpory

        Podle sazeb v programu

        min. 20.000,-Kč/žádost

        max. není stanovena

Rozpočet pro rok 2018 - 7 mil. (59 žádostí za cca 8,1 mil.)

Výzva: od 15. 1. 2018 do 15. 2. 2018

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020

Určeno pro fyzické i právnické osoby, obce, zájmové spolky atd.

Program podporuje:

        Obnovu krajiny a biodiverzity (zakládání, obnova a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové porosty, tůně, mokřady, bio pásy na orné půdě aj.)

        Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (aktivity EVVO na školách a mimo školy, EVVO projekty, lesní pedagogiku, zájmové kroužky)

        Záchranné stanice (investiční podpora a podpora na provoz ZS)

        Včelaře (materiál a pomůcky pro začínající i stávající včelaře)

        Rybářství a rybníkářství (vybavení či násady původních druhů ryb)

Výše podpory

        min. 5.000,-Kč,

        max. 20.000,-Kč (včelaři), 50.000,-Kč (kroužky, rybářství), 200.000,-Kč (biodiverzita, EVVO, ZS - neinvestiční), 500.000,-Kč ( ZS - investiční), výše dotace 100% u ZS, 80% ost.

Rozpočet pro rok 2018 6,1 mil. (338 žádostí za cca 10,5 mil.)

Výzva: od 15. 1. 2018 do 15. 2. 2018

 

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020

Určeno subjektům působícím v prvovýrobě zemědělských produktů, ve zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Program podporuje:

        Investice do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou

        Investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh

        Předávání znalostí, informační akce a poradenské služby

Výše podpory

        min. 5.000,-Kč,

        max. 300.000,-Kč [max. 40 % uznatelných nákladů u investiční podpory, max. 100 % uznatelných nákladů u neinvestiční podpory (max. 1.500,-€/službu)]

Rozpočet pro rok 2018 5 mil. (91 žádostí za cca 17,4 mil.)

Výzva: od 15. 1. 2018 do 13. 2. 2018

 

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

Určeno obcím, svazkům obcí a právnickým osobám (je vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, v p. o. má obec majetkovou účast min. 51 %)

Program podporuje:

        Úhradu uznatelných výdajů vzniklých v souvislosti s realizací výstavby, rekonstrukce, modernizace, revitalizace a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Výše podpory

        min. není stanovena

        max. 200.000,-  (max. 70 % uznatelných nákladů)

Rozpočet pro rok 2018 vyčerpán pro žádosti z roku 2017 (zůstatek je tuším kolem 5 mil.)

Výzva: doposud nezveřejněna („nedostatek finančních prostředků“)

 

 

Závěr:

 

Účastníci „kulatého stolu“ vyhodnotili tuto akci jako velmi užitečný přenos informací mezi rezorty školství a zemědělství a zemědělskou veřejností.

Všichni se vzájemně shodli na tom, aby se podobná setkání v podobě kulatého stolu konala pravidelně.

Pokud má dojít ke zlepšení situace, je třeba, aby zástupci zemědělských podniků a soukromí zemědělci nabídli školám spolupráci tak, aby se žáci mohli účastnit odborné praxe. Neméně důležitá je angažovanost Ústeckého kraje – zřizovatele škol s MŠMT a Ministerstvem zemědělství, aby byla sjednocená koncepce vzdělávání ve všech stupních např. podpora pěstitelských prací na ZŠ, výuka EVVO, podpora COP, legislativní změny pro výkon praxe žáků nebo zmíněná povinná maturitní zkouška bez matematiky. Rozvoj hospodářského zázemí škol je podmínkou pro zlepšení kvality vzdělávání v zemědělských oborech, což je v Ústeckém kraji postupně realizováno ze schválených investičních záměrů.

Děkujeme AK ČR, že se do této problematiky pustila a věřím, že za podpory prezidenta AK ČR Ing. Jandejska i víceprezidenta Ing. Martina Pýchy se podaří něco zlepšit.

Máme přece všichni zájem na tom, aby zemědělství fungovalo, a aby došlo k výměně generací a nástupu mladých, progresivních odborníků na jejich místa.

Zemědělství je přece krásné povolání, velmi rozmanité a členitá. Práce je na polích v krásné přírodě a se živým dobytkem. To přece nemá žádné jiné povolání.

 

V průběhu „kulatého stolu“ zajistila OAK Most pro všechny účastníky občerstvení formou ochutnávek regionálních potravin Ústeckého kraje.

 

 

V Mostě, dne 4. 5. 2018

Vydává: OAK Most – IC


Aplikace
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
Projekt "Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita"
Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu "Uhelná maturita"
Škola na farmě - pozvánka
Informace z porady OAK, KAK a RAK, která se konala v Šiklově mlýně 30.-31.5.2018

Zprávy z Ministerstva zemědělství - květen 2018

Kulatý stůl k zemědělskému školství
www.kr-ustecky.cz">Chomutovský veletrh TECHNODAYS lákal mládež na technické a řemeslné obory
Ministr zemědělství Milek: Generační obměna v zemědělství je nutností, školy musí být pro studenty atraktivnější
Otevření učebny "DNT" v Mostě
Projekt Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita

Nejčtenější články
Současné potřeby zemědělských podniků na trhu práce
Příspěvek k hledání optimálního rozměru resortního školství
Ministerstvo zemědělství se stará o budoucí zemědělce. Na jejich vzdělání přispěje ročně 50 miliony korun

Celostátní soutěž odborných dovedností žáků středních škol oboru vzdělání
Opravář zemědělských strojů

www.chytrehlavy.cz">

Grantový program Chytré hlavy pro Sever zná svého vítěze

Česká akademie zemědělských věd
Zemědělské školství dostane od Ministerstva ještě letos nové moderní traktory a simulátory zemědělské techniky
Novela zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Ministr Jurečka: Je důležité motivovat žáky ke studiu zemědělství a lesnictví a zajistit kvalitní odbornou výuku
Asociace krajů podporuje zemědělce

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 9 Zobrazit následující
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
ÚZEI

ÚZEI
MZe ČR

MZe ČR
Kraj Ústecký

Kraj Ústecký
APIC AK

APIC AK
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Konopářský svaz

Konopářský svaz
ÚHUL

ÚHUL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad